Jump to content
×
×
 • Create New...

Leonid Repulijski

Speaker
 • Posts

  294
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  16

Leonid Repulijski last won the day on November 30

Leonid Repulijski had the most liked content!

1 Follower

About Leonid Repulijski

 • Birthday 04/06/1988

Recent Profile Visitors

311 profile views

DANE UŻYTKOWNIKA

ID Paszportu

Data przyjazdu

Pełne dane

Podpis

 podpis: Leonid Repulijski
Spiker Kongresu II FN, Przewodniczący FKW, Minister Sprawiedliwości
Klon należący do @Kamiljan de Harlin

Leonid Repulijski's Achievements

Community Regular

Community Regular (8/17)

 • One Month Later
 • Very Popular
 • Week One Done
 • Dedicated
 • Collaborator

Recent Badges

162

Reputation

 1. Skoro mamy już dwa głosy w tej sprawie, to zgłaszam kolejną autopoprawkę. Z Art. 4. nowelizacji usuwa się ustęp 2. o treści "Dodaje się ustęp 6. o brzmieniu: nadaje ordery i odznaczenia państwowe oraz odbiera je za zgodą Kongresu.".
 2. FKW zamyka rejestrację kandydatów. Wszyscy zgłoszeni kandydaci spełniają konstytucyjne i ustawowe wymogi, więc wszystkie złożone kandydatury zostają zaakceptowane. Lista kandydatów: Kaspar Venir Waksman-Dëter, Tadeusz I Wielki.
 3. Czcigodny Kongresie, w związku z oddaniem głosu przez wszystkich uprawnionych, kończymy głosowanie. Kongres jednogłośnie uchwalił Ustawę o Ewidencji Instytucji. Zwracam się do Prezydenta @Tadeusz I Wielki o złożenie podpisu pod ustawą.
 4. Dziękuję Premierowi za ten głos. Przechodzimy do głosowania nad wotum zaufania dla II rządu II Federacji Nordackiej. @Członek Kongresu
 5. Nanoszę na projekt autopoprawkę odnośnie rozdziału V Konstytucji... Jednolity tekst nowelizacji znajduje się w tym poście - https://forum.nordata.pl/topic/1482-ustawa-konstytucyjna-nowelizacja-konstytucji-ii-fn/?tab=comments#comment-15730 Czy usuwamy z projektu dodatkowe uprawnienie Prezydenta do nadawania odznaczeń i orderów? Pojawiły się głosy, że nie wszystkie ordery muszą być nadawane przez Prezydenta i że kwestię odznaczeń państwowych trzeba zapisać w oddzielnej ustawie. @Członek Kongresu
 6. Szanowni Kongresmani! Powoływana Komisja bynajmniej nie będzie zajmowała się bezprawnym wymierzaniem sprawiedliwości z pominięciem konstytucyjnych instytucji sądu... Komisja ds. Badania Wpływów ZKRR w II Federacji Nordackiej będzie miała za zadanie przede wszystkim znalezienie wśród naszych służb mundurowych, policji, administracji, urzędników, czołowych przedsiębiorców, a być może i polityków, osób, które współpracują z totalitarnym reżimem komunistycznym. Będziemy zbierali na takie osoby materiały dowodowe, na których podstawie będziemy pisać akty oskarżenia do Sądu. Jeśli nie jesteście agentami republik zdradzieckich, to nie macie się czego obawiać. Każdy, kto chce walczyć przeciwko komunizmowi i czerwonej zarazie, jest naszym sojusznikiem. Stańmy ponad podziałami politycznymi i razem wypleńmy komunizm oraz jego wpływy z bastionu demokracji, jakim jest Nordata!
 7. Dobry pomysł. Im mniej regulacji, tym lepiej.
 8. Zamawiam reklamę poziomą na 2 tygodnie z odnośnikiem: https://forum.nordata.pl/topic/1587-ustawa-o-komisji-ds-badania-wpływów-zkrr-w-ii-federacji-nordackiej/?tab=comments#comment-16071
 9. @Obywatel Federacji FKW pragnie przypomnieć, że do końca rejestracji kandydatów pozostały niecałe 23 godziny. Gorąco zachęcamy wszystkich Obywateli do zgłaszania się, póki jeszcze jest to możliwe!
 10. Czcigodny Kongresie, Szanowni Kongresmani, Drodzy Obywatele! Mam pytanie do ustawodawcy: jaki będzie zakres ilości Vajs-Spikerów? Co jeśli każdy Kongresman się zgłosi na Vajs-Spikera i każdy zostanie nim wybrany? Może warto wyznaczyć jakieś minimum i maksimum? Mamy już zdefiniowane możliwe rozmiary Kongresu - 3, 5, 7 albo 9 Kongresmanów. Ja bym proponował coś takiego: 3 Kongresmanów - 0-1 Vajs-Spikerów, 5 Kongresmanów - 1-2 Vajs-Spikerów, 7 i 9 Kongresmanów - 1-3 Vajs-Spikerów. Nie musimy tego koniecznie zapisywać w projekcie - możemy przyjąć takie zasady jako niepisane reguły. Wtedy możliwe będzie odchodzenie od nich w ekstremalnych przypadkach, np. kiedy nie będzie żadnych chętnych na Vajs-Spikera albo Spikerzy będą mieli wyjątkowo dużo na głowie.
 11. Własnym rozumem. Poza tym obydwa te zjawiska mają identyczne skutki prawne, więc rozróżnienie tego nie jest konieczne z punktu widzenia Komisji. Real? Chodzi o realiozę? Otóż to, proszę państwa. Istnieje realna groźba, że totalitarny reżim komunistyczny szykuje się do przeprowadzenia rewolucji w II FN. Być może w tym momencie prowadzona jest cywilna lub wojskowa działalność konspiracyjna rewolucjonistów.
 12. Nie slyszę sprzeciwu, wobec czego przystępujemy do głosowania. Kto jest ZA projektem ustawy wraz z autopoprawkami zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk... etc... http://nordata.pl/poll/49 @Członek Kongresu
 13. Czcigodny Kongresie, Szanowni Kongresmani, Drodzy Obywatele! W obliczu rosnącego zagrożenia ze strony komunistycznego, totalitarnego reżimu Związku Kolektywistycznych Republik Zdrad i istnienia podejrzeń co do inwigilowania struktur państwowych II Federacji Nordackiej przez agentów tegoż reżimu, zmuszeni jesteśmy podjąć kroki w kierunku obrony naszego interesu narodowego i zabezpieczenia się przed potencjalnym wybuchem inspirowanej przez reżim totalitarny rewolucji komunistycznej w II FN. Dlatego też zgłaszam i poddaję pod obrady projekt ustawy powołującej Komisję ds. Badania Wpływów ZKRR w II FN. @Członek Kongresu Art. 1. Ustawa określa: zadania i kompetencje Komisji do spraw Badania Wpływów ZKRR na bezpieczeństwo wewnętrzne II Federacji Nordackiej, zwanej dalej „Komisją”; sposób prowadzenia przez Komisję działalności informacyjnej i prewencyjnej dotyczących wpływów ZKRR, zwanych także „wpływami Zdradzieckimi”. Art. 2. Wydatki związane z działalnością Komisji są pokrywane z budżetu państwa. Komisja zawiadamia właściwe organy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w celu wszczęcia postępowania karnego. Komisja monitoruje działania podejmowane przez właściwe organy na podstawie zawiadomień Komisji. Art. 3. Komisja prowadzi postępowania mające na celu wyjaśnianie działalności funkcjonariuszy publicznych i kadry kierowniczej, które pod wpływem ZKRR, działając na szkodę interesów II FN: udostępniały osobom trzecim treści informacji objętych tajemnicą państwową; celowo zaniechały reakcji na zauważone przez siebie wrogie działania na terenie II FN; podejmowały decyzje o zatrudnieniu pracowników lub wyborze kontrahenta w ramach organu władzy publicznej lub spółki; dysponowały środkami publicznymi lub środkami spółki; brały udział w procesie stanowienia prawa jako reprezentanci organów władzy publicznej lub spółki; brały udział w negocjacjach i zawarciu umowy międzynarodowej; brały udział w przygotowaniu lub prezentacji stanowiska II FN na forum międzynarodowym; wpływały lub starały się wywrzeć wpływ na czynności, o których mowa w pkt 1–7. Komisja bada również przypadki wpływów Zdradzieckich na działalność osób innych niż wskazane w ust. 1, o ile w istotny sposób oddziaływały one na bezpieczeństwo wewnętrzne lub godziły w interesy II FN w zakresie: prowadzenia kampanii dezinformacyjnych i wpływania na media; działalności wszelkich instytucji; ochrony granicy państwowej II FN; współpracy z wywiadem ZKRR w II FN. Jeśli Komisja stwierdzi, że dana osoba działała pod wpływami Zdradzieckimi, wykazuje to w publikowanym przez siebie raporcie. Art. 4. Komisja prowadzi następującą działalność informacyjną i prewencyjną: przygotowuje i przedstawia raporty ze swojej działalności zawierające wyniki badań Komisji; przedstawia organom władzy publicznej wnioski i rekomendacje w zakresie zapobiegania wpływom Zdradzieckim i ich zwalczania, a także podejmuje działania umożliwiające pociągnięcie do odpowiedzialności osób, o których mowa w art. 3 celem postępowań prowadzonych przez Komisję. Art. 5. W skład Komisji wchodzi 3 członków: Kongres obiera spośród swojego grona jednego członka Komisji. Premier obiera spośród członków Rady Ministrów jednego członka Komisji. Prezydent obiera spośród wszystkich chętnych obywateli II Federacji Nordackiej jednego członka Komisji. Art. 6. Członkostwo w Komisji wygasa w momencie: śmierci i v-śmierci; złożenia rezygnacji; skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub zbrodnię; odwołania. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Komisji, wyboru nowego Członka dokonuje ten sam organ, który obrał ustępującego Członka. Art. 7. Komisja podejmuje istotne decyzje i zajmuje stanowisko wobec spraw poprzez uchwały, które uchwala większością zwykłą. Na czele Komisji stoi Przewodniczący, wybierany uchwałą przez Członków Komisji. Kieruje on pracami Komisji. Art. 8. Komisja posiada prawo do: zlecenia przeszukania lokalu; zatrzymania urządzenia elektronicznego celem przeszukania go; uniemożliwić osobie uznanej w raporcie za działającą pod wpływami Zdradzieckimi wyjazdu z kraju; wszczynać postępowania karne z urzędu; wzywać mieszkańców II FN na przesłuchania; nakładać kary finansowe w wysokości do 200 mikro za niestawienie się na przesłuchaniu; stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych podjętych na szczeblu federalnym pod wpływami Zdradzieckimi. Art. 9. Ustawa wchodzi w życie wraz z podpisaniem przez Prezydenta.
 14. Czcigodny Kongresie, Szanowni Kongresmani, Drodzy Obywatele! Trwa pierwsze posiedzenie Kongresu II kadencji. W związku z natłokiem pracy, obrady nad poszczególnymi ustawami i kwestiami prowadzimy równolegle zamiast jedna po drugiej. Mimo wszystko w celach informacyjnych przedstawiam kolejkę obrad: ⏳Ustawa konstytucyjna - nowelizacja Konstytucji [debatę przeniesiono z poprzedniej kadencji Kongresu] ✅Ustawa o Ewidencji Instytucji Debata Głosowanie Uchwalono przez Kongres ⏳Regulamin Kongresu II FN Debata ⏳Wybór nowego rządu Debata nad wotum zaufania dla @Bolesław Kirianóo von Hohenburg Głosowanie ⏳Ustawa o Komisji ds. Badania Wpływów ZKRR w II Federacji Nordackiej Debata
 15. Czcigodny Kongresie, Szanowni Kongresmani, Drodzy Obywatele! Niniejszym otwieram debatę nad projektem Regulaminu Kongresu II Federacji Nordackiej zaproponowanym przez Koalicję dla Federacji. Treść projektu dostępna jest poniżej: Regulamin_Kongresu_II_Federacji_Nordackiej.pdf 77 kB · 3 pobrania @Członek Kongresu