• Kocham to! 3
Skocz do zawartości
×
×
 • Dodaj nową pozycję...
 1. 0 votes
  Oczekuje

  Propozycja odnośnie rangi jawnych klonów

  Szanowni @Obywatel Federacji, 
  W zasadzie trochę z przymusu a trochę też z chęci uporządkowania tego problemu chciałbym zasugerować usunięcie roli @Obywatel Federacji - klon i zastąpienie jej zwykłą rangą "Jawny klon". W chwili obecnej nasze prawo nie determinuje tego jak mamy takie klony oznaczać poza samym faktem że mamy je oznaczyć. W zasadzie jak pokazuje przykład konta pana @Włodzimierz Surmiak jawny klon nie musi być obywatelem więc z oczywstych powodów NKI odmówiło nadania mu stosownej rangi co trzeba zmienić aby każdy mógł zobaczyć czy dane konto jest klonem czy też nie.
  Dodatkowo pan @Oliwier Dymarski wykonał dobrą robotę umieszczając w sygnaturze swojego kona informacje o właścicielu konta klona. W zasadzie podobnie jak wcześniej prawo także nie determinuje jak taki klona ma być oznaczony a jedyne co mamy powiedziane to cytując; 
  W zasadzie rejestr jawnych klonów jest takim miejscem gdzie te dane są publicznie dostępne ale uważam iż jak najbardziej stosownym rozwiązaniem było by przyjęcie metodologii pana @Oliwier Dymarski w opisywaniu jawnego klona aby po natrafienia na takiego nie trzeba by szukać informacji do kogo takowy należy. 
  Pojawia się też pytanie natury prawnej czy chcemy jeszcze bardziej regulować istnienie jawnych klonów ponad te kilka artykułów w Kodeksie Cywilnym?
  68
  wyświetleń
  3
  komentarze

 2. 0 votes
  Guests cannot vote
  Zrealizowano

  Wniosek o dostęp do Dziennika Ustaw

  Dzień dobry,
  proszę o przyznanie mojej skromnej osobie uprawnień do publikacji rozporządzeń w dziale Rada Ministrów.
  27
  wyświetleń
  1
  komentarz

 3. 0 votes
  Guests cannot vote
  Oczekuje

  Wniosek o usprawnienie WSG

  Proponuję by w systemie WSG czołg potrzebował też jednej części elektryczności i dwóch gum... I w ogóle proponuję tez stworzyć miejsce do propozycji usprawnień WSG
  33
  wyświetleń
  1
  komentarz

 4. 0 votes
  Guests cannot vote
  Oczekuje

  Bug report/prośba o uprawnienia

  Szanowne Nordackie Konsorcjum Informatyczne,
  proszę o przydzielenie mi, jako Spikerowi, uprawnień do unieważniania głosowań w Kongresie oraz uprzejmie informuję o błędzie, przez który logując się na stronę główną przerzuca nas na forum.
  55
  wyświetleń
  3
  komentarze

 5. 0 votes
  Guests cannot vote
  Zrealizowano

  Uprawnienia w DU

  Dzień dobry,
  proszę o przyznanie mojej skromnej osobie uprawnień do publikacji rozporządzeń w dziale Rada Ministrów.
   
  29
  wyświetleń
  1
  komentarz

 6. 0 votes
  Guests cannot vote
  Zrealizowano

  Wniosek o nadanie uprawnień

  Wnioskuję o nadanie mi uprawnień jako ministrowi sprawiedliwości dodawania aktów prawnych w Dzienniku Praw, w sekcji "Rada Ministrów". 
  31
  wyświetleń
  1
  komentarz

 7. 0 votes
  Guests cannot vote
  Poddano debacie

  Wniosek o dział

  Zgłaszam wniosek o zarejestrowanie działu Międzynarodowego Uniwersytetu Nordackiego na terenie forum należącego do Nordackiego Konsorcjum Informatycznego. Dział będzie wykorzystywany na potrzeby niezależnej międzynarodowej instytucji jaką jest MUN. 
   
  Z poważaniem /-/ Aleksander Novak, Minister Kultury i Nauki FN
  83
  wyświetleń
  6
  komentarze

 8. 1 vote
  Guests cannot vote
  Zrealizowano

  Zaimki w profilu

  Szanowni państwo, świat idzie do przodu. Prosiłbym o rozszerzenie naszej wizytówki o możliwość wybrania preferowanych zaimków. Zdecydowanie pomoże to w poprawnej komunikacji inkluzywnej. 
   
   
  Gość Oliwier Dymarski
  86
  wyświetleń
  5
  komentarze

 9. 0 votes
  Guests cannot vote
  Przyjęto

  Rządowy projekt ustawy specjalnej o nordackiej misji arktycznej

  Czcigodny Kongresie,
  w imieniu nieobecnego Wicepremiera @Bolesław Kirianóo von Hohenburg składam projekt ustawy powołującej nordacką misję arktyczną.
  Art. 1
  Powołuje się instytucję publiczną Nordacka Misja Arktyczna.
  Art. 2
  Ostatecznym celem Nordackiej Misji Arktycznej jest ustanowienie flag Federacji Nordackiej na obydwu biegunach. Dążąc do tego celu, Nordacka Misja Arktyczna zajmuje się również eksploracją kół podbiegunowych.
  Art. 3
  Na czele Nordackiej Misji Arktycznej stoi jej Prezes, powoływany i odwoływany przez Kongres. Prezes wydaje postanowienia NMA, za pomocą których zarządza działaniem Misji. Prezes ma prawo dowolnie dobierać podwykonawców określonych zadań i firmy dostarczające materiały dla NMA, operując na rachunku bankowym Misji, który zasilany jest z rachunku II Federacji funduszami określanymi przez Kongres.
  Art. 4
  Nordacka Misja Arktyczna ma prawo zakładać i zarządzać bazami badawczymi w regionach podbiegunowych, o ile są one na Obszarze Bez Przynależności Państwowej.
  Art. 5
  Bazy badawcze Nordackiej Misji Arktycznej są traktowane jako terytorium II Federacji Nordackiej, a zajęcie ich przez państwa trzecie oznacza atak na Nordatę.
  Art. 6
  Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

  W mojej opinii projekt wymaga pewnych szlifów. Przede wszystkim trzeba określić zakres praw i obowiązków NMA. Wspomnieć należy także o pracownikach NMA - jak można ich zatrudnić i zwolnić, jakie prawa i obowiązki im przysługują. Określić trzeba także zakres działalności baz badawczych. Ja osobiście dopisałbym także kilka artykułów o bazach wojskowych...
  Myślę także, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby projekt przemianować na ustawę zwykłą, zamiast robić z niego specjalną.
      AKTUALNE BRZMIENIE PROJEKTU: Ustawa specjalna o Nordackiej Misji Cywilizującej
  Rozdział I
  [Postanowienia ogólne]
  Art. 1.
  Powołuje się spółkę akcyjną o nazwie Nordacka Misja Cywilizująca, zwana dalej NMC lub Misją. Skarb Państwa wnosi kapitał zakładowy o wysokości 5000 nordów w postaci 50 akcji opłaconych przez Międzynarodowy Bank Pollinu. NMC działa na zasadach określonych w niniejszej ustawie oraz innych właściwych przepisach prawa. Art. 2.
  Do zadań NMC należy:
  eksploracja Pollinu i przestrzeni kosmicznej; przeprowadzanie badań naukowych; koordynowanie procesu ustanawiania kontroli nordackiej nad ziemiami niczyimi; koordynowanie procesu eksploatacji gospodarczej ziemi pozostających pod jej zwierzchnictwem; ochrona środowiska naturalnego. Rozdział II
  [Struktura i organizacja Misji]
  Art. 3.
  Organami NMC są Zgromadzenie Akcjonariuszy i Prezes.
  Art. 4.
  Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwały stanowiące podstawę funkcjonowania NMC zwykłą większością głosów. Skarb Państwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentuje minister właściwy ds. gospodarki lub premier w przypadku niepowołania takiego ministra. Skarb Państwa nie może emitując, sprzedając lub zrzekając się akcji doprowadzić do zmniejszenia swojego udziału w posiadaniu akcji do poziomu poniżej 45%. Art. 5.
  Prezes NMC:
  zarządza funduszami Misji; zatrudnia i zwalnia pracowników Misji; wydaje zarządzenia, którymi zarządza działaniem Misji oraz podejmuje decyzje w jej imieniu; powoływany i odwoływany jest przez Zgromadzenie Akcjonariuszy drogą uchwały; ma prawo do wyboru podwykonawców oraz dostawców materiałów dla NMC, korzystając z funduszy przekazywanych na rachunek bankowy Misji zgodnie z decyzjami Kongresu. Art. 6.
  Cywilni pracownicy Nordackiej Misji Cywilizującej:
  mają prawo do godziwego wynagrodzenia, odpoczynku, oraz warunków pracy zapewniających bezpieczeństwo i higienę; wykonują polecenia Prezesa NMC; mają prawo do prowadzenia wolnej aktywności badawczej po realizacji ciążących na nich obowiązków. Art. 7.
  Pracownicy wojskowi Nordackiej Misji Cywilizującej:
  wykonują polecenia Prezesa NMC, jeśli nie są one sprzeczne z rozkazami Głównodowodzącego Zjednoczonych Sił; zatrudniani są przez Prezesa NMC za zgodą Głownodowodzącego Zjednoczonych Sił. Rozdział III
  [Bazy misji i administracja kolonialna]
  Art. 8. [Bazy badawcze i wydobywcze]
  Nordacka Misja Cywilizująca ma prawo zakładać, zarządzać oraz wykorzystywać bazy badawcze oraz bazy wydobywcze na obszarach nieprzynależących do żadnego państwa i w dystryktach kolonialnych. Zakres działalności baz badawczych obejmuje prowadzenie badań naukowych, eksplorację, a także działania związane z ochroną środowiska naturalnego w tych regionach. Bazy wydobowcze zajmują się eksploatacją surowców naturalnych znajdujących się na obszarze bez przynależności państwowej lub w dystryktach kolonialnych. Art. 9. [Bazy wojskowe]
  Głównodowodzący Zjednoczonych Sił w porozumieniu i za obopólną zgodą z Nordacką Misją Cywilizującą może założyć lub rozwiązać bazę wojskową na obszarze bez przynależności państwowej lub na obszarze dystryktu kolonialnego Baza wojskowa zapewnia bezpieczeństwo personelowi NMC i ludności cywilnej. Art. 10.
  Zbrojna agresja państwa trzeciego na bazę Misji uznawana jest za wypowiedzenie wojny II Federacji Nordackiej.
  Art. 11. [Dystrykty kolonialne]
  Nordacka Misja Cywilizująca może złożyć wniosek do Kongresu o utworzenie nowego dystryktu ustanawiającego administrację i kontrolę II Federacji Nordackiej nad obszarem bez przynależności państwowej. Kongres akceptuje wniosek o utworzenie dystryktu kolonialnego uchwałą podejmowaną większością specjalną. Rozdział IV
  [Postanowienia końcowe]
  Art. 12.
  Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
   
  54
  wyświetleń
  0
  komentarze

 10. 0 votes
  Guests cannot vote
  Przyjęto

  Ustawa specjalna o Komisji ds. Badania Wpływów Zdradzieckich w II Federacji Nordackiej

  Czcigodny Kongresie,
  Szanowny Spikerze,
  w imieniu mojego gabinetu składam rządowy projekt ustawy o komisji ds. badania wpływów zdradzieckich. Podczas 3 poprzednich debat i długich konsultacji społecznych udało nam się wypracować zadowalający tekst. Nie nadaje Komisji uprawnień sądu i jest zgodny z Konstytucją.
  Ustawa specjalna o Komisji ds. Badania Wpływów Zdradzieckich w II Federacji Nordackiej
  Art. 1.
  Ustawa określa:
  zadania i kompetencje Komisji do spraw badania Wpływów ZKRR na bezpieczeństwo wewnętrzne II Federacji Nordackiej, zwanej dalej ?Komisją?; sposób prowadzenia przez Komisję działalności informacyjnej i prewencyjnej dotyczących wpływów ZKRR. Art. 2.
  Wydatki związane z działalnością Komisji są pokrywane z budżetu państwa za zgodą ministra właściwego ds. gospodarki lub jego odpowiednika. Komisja zawiadamia właściwe organy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w celu wszczęcia postępowania karnego. Komisja monitoruje działania podejmowane przez właściwe organy na podstawie zawiadomień Komisji. Art. 3.
  Komisja prowadzi postępowania mające na celu wyjaśnianie działalności funkcjonariuszy publicznych, które pod wpływem ZKRR, działając na szkodę interesów II Federacji Nordackiej: udostępniały osobom trzecim treści informacji objętych tajemnicą państwową; celowo zaniechały reakcji na zauważone przez siebie wrogie działania na terenie II FN; podejmowały decyzje o zatrudnieniu pracowników lub wyborze kontrahenta w ramach organu władzy publicznej lub spółki; dysponowały środkami publicznymi lub środkami spółki; brały udział w procesie stanowienia prawa jako reprezentanci organów władzy publicznej lub spółki; brały udział w negocjacjach i zawarciu umowy międzynarodowej; brały udział w przygotowaniu lub prezentacji stanowiska II FN na forum międzynarodowym; wpływały lub starały się wywrzeć wpływ na czynności, o których mowa w pkt 1?7. Komisja bada również przypadki wpływów Zdradzieckich na działalność osób innych niż wskazane w ust. 1, o ile w istotny sposób oddziaływały one na bezpieczeństwo wewnętrzne lub godziły w interesy II FN w zakresie: prowadzenia kampanii dezinformacyjnych i wpływania na media; działalności wszelkich instytucji; ochrony granicy państwowej II FN; współpracy z wywiadem ZKRR w II FN. Jeśli Komisja stwierdzi, że dana osoba działała pod wpływami ZKRR, wykazuje to  publikowanym przez siebie raporcie. Art. 4.
  Komisja prowadzi następującą działalność informacyjną i prewencyjną:
  przygotowuje i przedstawia raporty ze swojej działalności zawierające wyniki badań Komisji; przedstawia organom władzy publicznej wnioski i rekomendacje w zakresie zapobiegania wpływom ZKRR; podejmuje działania umożliwiające pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osób, o których mowa w art. 3. Art. 5.
  W skład Komisji wchodzi 3 członków:
  Kongres obiera spośród swojego grona jednego członka Komisji drogą uchwały. Premier obiera spośród członków Rady Ministrów jednego członka Komisji drogą zarządzenia. Prezydent obiera spośród wszystkich chętnych obywateli II Federacji Nordackiej jednego członka Komisji drogą zarządzenia. Art. 6.
  Członkostwo w Komisji wygasa w momencie: śmierci; złożenia rezygnacji; skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub zbrodnię; odwołania. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Komisji, wyboru nowego Członka dokonuje ten sam organ, który obrał ustępującego Członka.  
  Art. 7.
  Komisja podejmuje istotne decyzje i zajmuje stanowisko wobec spraw poprzez uchwały, które uchwala większością zwykłą. Na czele Komisji stoi Przewodniczący, wybierany uchwałą przez Członków Komisji. Kieruje on pracami Komisji. Art. 8.
  Komisja posiada prawo do:
  wzywania mieszkańców II FN na przesłuchania zawiadamiania odpowiednich organów państwowych o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pod wpływem ZKRR. Art. 9.
  Komisja niezwłocznie wnosi wniosek do Najwyższego Sądu Federalnego o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych podjętych na szczeblu federalnym, jeśli zachodzi co do nich uzasadnione podejrzenie, że zostały podjęte pod wpływami ZKRR w sposób niezgodny z prawem.
  Art. 10.
  Ustawa wchodzi w życie wraz z podpisaniem przez Prezydenta.
  40
  wyświetleń
  0
  komentarze

 11. 0 votes
  Guests cannot vote
  Zrealizowano

  Aktualizacja Urzędu Wniosków

  Uszanowanie, 
  Zwracam się z prośbą o dokonanie aktualizacji treści znajdujących się w Urzędzie Wniosków na naszym forum aby te mogły być wykorzystywane już na poziomie federalnym zgodnie z założeniami Rozporządzenia MSGiN o Rozpatrywaniu Wniosków z dnia 22/12/2023.
  44
  wyświetleń
  2
  komentarze

 12. 0 votes
  Guests cannot vote
  Zrealizowano

  Rangi członków NKI

  Najjaśniejsze Nordackie Konsorcjum Informatyczne,
  zwracam się z uprzejmą prośbą o nadanie mojej osobie rang:
  Mieszkaniec Westlandu, Rada Ministrów; oraz Bolesławowi Kirianóo von Hohenburg:
  Spiker, Rada Ministrów, Federalna Komisja Wyborcza.
  Kamiljan de Harlin
  68
  wyświetleń
  2
  komentarze

 13. 0 votes
  Guests cannot vote
  Zrealizowano

  Uprawnienia w DU

  Dzień dobry,
  zgłaszam się z uprzejmą prośbą o przyznanie mojej skromnej osobie, jako Premierowi i MSZ, uprawnień do kategorii "Umowy międzynarodowe" w Dzienniku Praw.
  Leonid Repulijski
  54
  wyświetleń
  1
  komentarz

 14. 0 votes
  Guests cannot vote
  Zrealizowano

  Wniosek o udzielenie uprawnień

  Szanowny zespole NKI,
  uprzejmie proszę o udzielenie mi uprawnień do publikowania prawa na stronie głównej w dziale Federalnej Komisji Wyborczej. Jestem członkiem FKW, wierzę więc, że zaszła tu pomyłka.
  Pozdrawiam,
  Bolesław Kirianóo von Hohenburg
  49
  wyświetleń
  0
  komentarze

 15. 0 votes
  Guests cannot vote
  Zrealizowano

  Wniosek o udzielenie informacji

  Szanowny Prezesie,
  Szanowni Pracownicy NKI,
  jako Premier II Federacji Nordackiej w imieniu II Federacji Nordackiej zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie Nam informacji o możliwości dzierżawy systemów informatycznych rozwijanych przez Nordackie Konsorcjum Informatyczne podmiotom innym niż II Federacja Nordacka. Informacje na ten temat nie są publicznie dostępne, a bez nich potencjalny podmiot rozważający dzierżawę systemów informatycznych nie jest nawet świadomy, czy może zawrzeć taką umowę. Proszę więc o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań:
  Czy Nordackie Konsorcjum Informatyczne umożliwia innym podmiotom państwowym dzierżawę systemów informatycznych? W jaki sposób zainteresowane dzierżawą państwo może zgłosić wniosek o nią? Do jakiego organu ma zgłosić taki wniosek? Do NKI czy do władz II FN? Jak wygląda procedura przyjmowania nowych państw na forum nordackie? Jaki organ wydaje decyzje w sprawie przyznania miejsca innemu państwu na forum nordackim? NKI czy władze II Federacji Nordackiej? Jakie zasady obowiązują państwo gościnne? Czy państwa gościnne mają dostęp do tych samych funkcjonalności forum i strony głównej, co II Federacja Nordacka? Czy Dziennik Ustaw, system do głosowania, Urząd Wniosków i Rynek Pracy to funkcjonalności dedykowane wyłącznie II Federacji Nordackiej, czy korzystać z nich mogą także państwa gościnne? Czy są przewidziane opłaty za dzierżawę systemów informatycznych przez państwa gościnne? Jeśli tak, to jakie i na rzecz kogo? Liczę na udzielenie niezwłocznej odpowiedzi na zadane pytania.
  Leonid Repulijski
  74
  wyświetleń
  1
  komentarz

 16. 2 votes
  Zrealizowano

  Zmiana nazw kategorii w DP

  Dzień dobry,
  zwracam się z prośbą o zmianę wprowadzających w błąd nazw kategorii w Dzienniku Praw.
  Rozporządzenia Prezydenta -> Akty Prezydenta Zarządzenia Rady Ministrów -> Rada Ministrów Obwieszczenia Federalnej Komisji Wyborczej -> Federalna Komisja Wyborcza Prawo prowincjonalne -> Prawa lokalne Dodatkowo, proszę o utworzenie nowej podkategorii "Nowelizacje" w kategorii "Kongres".
  89
  wyświetleń
  1
  komentarz

 17. 0 votes
  Guests cannot vote
  Zrealizowano

  Wniosek o zmianę danych oraz utworzenie działu

  Kłaniam się,
  Chciałbym prosić o zastosowanie zmian o których mowa w tym pości, czytaj zmianę nazwy i loga podforum instytucji Atlas Monërskap na Espada Monërskap oraz przeniesienie podforum STAR Labs do działy Espada Monërskap.
  Z góry dziękuję za realizację.
  52
  wyświetleń
  1
  komentarz

 18. 0 votes
  Guests cannot vote
  Przyjęto do realizacji

  Embedding PDFów w Dzienniku Praw

  Zgłaszam prośbę o umożliwienie embedowania zawartości w Dzienniku Praw, głównie PDFów. Niektóre akty prawne zostały przygotowane i estetycznie sformatowane w pliku PDF. Łatwiej jest wstawić <embed>, którego zawartością byłby link do PDFa wstawionego na Kustosza, niż przeklejać ręcznie tekst i tracić formatowanie w Dzienniku Praw.
  94
  wyświetleń
  3
  komentarze

 19. 0 votes
  Zrealizowano

  System głosowania się rozsypał (znowu)

  Dzień dobry.
  Jak w tytule - mam problem z głosowaniem Kongresu. Mianowicie nie jest możliwe oddanie żadnego głosu.

  Leonid Repulijski
  114
  wyświetleń
  4
  komentarze

 20. 0 votes
  Zrealizowano

  Prośba o moderację/administratora w kategorii Westlandu

  Składam wniosek o moderację/administratora w kategorii Westlandu w zależności od możliwości oraz w przyszłości o admina w Dzienniku Praw Westlandu.
  AleksanderNovak
  57
  wyświetleń
  1
  komentarz

 21. 0 votes
  Zrealizowano

  Obrazek rangi

  To mogę ten obrazek Kaspar?

  Benjamin Romanow
  95
  wyświetleń
  3
  komentarze

 22. 0 votes
  Zrealizowano

  System głosowania się rozsypał

  Głosowania Kongresu wyświetlane są jako głosowania ogólne. Po zrobieniu głosowania kongresu, wszystko z nim związane - wyniki, interfejs oddawania głosu - wyświetlają się jak dla wyborów.
  Leonid Repulijski
  71
  wyświetleń
  1
  komentarz

 23. 0 votes
  Zrealizowano

  Kategoria Westlandu w Dzienniku Praw

  Dzień dobry,
  zwracam się z uprzejmą prośbą o utworzenie dla Państwa Westland odrębnej kategorii w Dzienniku Praw. Jeśli jest to możliwe, to prosimy w jej ramach utworzyć następujące działy, w tej konkretnie kolejności:
  Konstytucja, Ustawy Prezydium Partii, ratyfikowane umowy międzynarodowe, Dekrety Sekretarza Partii, akty wykonawcze.  
  Kamiljan de Harlin
  146
  wyświetleń
  8
  komentarze

 24. 0 votes
  Zrealizowano

  Usunięcie konta

  Dzień Dobry, proszę o usunięcie mojego konta.
   
  Pozdrawiam :3
  Gość Roman Octopic
  96
  wyświetleń
  1
  komentarz