• Kocham to! 3
Skocz do zawartości
×
×
 • Dodaj nową pozycję...

Leonid Repulijski

Obywatel Federacji - klon
 • Postów

  468
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

 • Wygrane w rankingu

  20

Ostatnia wygrana Leonid Repulijski w dniu 2 Marca

Użytkownicy przyznają Leonid Repulijski punkty reputacji!

1 obserwujący

O Leonid Repulijski

 • Urodziny 06.04.1988

Ostatnie wizyty

697 wyświetleń profilu

DANE UŻYTKOWNIKA

ID Paszportu

Data przyjazdu

Pełne dane

Podpis

 podpis: Leonid Repulijski
Przewodniczący Federalnej Komisji Wyborczej, Minister Sprawiedliwości Gospodarki i Nauki

Klon należący do@Kamiljan de Harlin

Osiągnięcia Leonid Repulijski

Biegły

Biegły (10/17)

 • Miesiąc później...
 • Popularny
 • Przetrwać tydzień
 • Oddany
 • Dyskutant

Najnowsze odznaki

230

Reputacja

 1. Czy są kontrpropozycje co do definicji aktywnego obywatela albo ktoś chce przyłączyć się do wniosku o przedłużenie debaty? Wniosek zgłasza grupa 2 Kongresmenów.
 2. Nie wydaje mi się to rozwiązaniem optymalnym... Dlaczego? Koniecznie musimy uwzględnić dane z miesiąca poprzedzający obecny, aby stan aktywnych obywateli zmieniał się tylko raz na miesiąc. Natomiast 20 postów to rozsądna granica. To mniej niż 1 post dziennie. W czasach nie-marazmu zapewnia to wiele mandatów w Kongresie.
 3. Autopoprawka - zgłaszam rozdział III do projektu. Rozdział III [Postanowienia końcowe] Art. 28. Zmienia się tytuł Ustawy specjalnej - Kodeks karno-cywilny z dnia 20 września 2023 roku na Kodeks Karny. Art. 29. Uchyla się Ustawę o obywatelstwie z dnia 26 września 2023 roku. Art. 30. Ustawa wchodzi w życie wraz z podpisaniem przez Prezydenta. Projekt w obecnym brzmieniu jest zgodny z Konstytucją, nie narusza trójpodziału władzy i definiuje pojęcia, których definicji nam brakuje w tym momencie. Sąd w mojej ocenie powinien stać na samym końcu tego procesu odbierania obywatelstwa, a nie na początku. Prezydent lub Kongres mogą sformułować w trakcie publicznej dyskusji treść oskarżenia i złożyć je do NSF celem oceny. I najlepiej aby wniosek składał Prezydent, bo to do jego obowiązków należy nadawanie, wygaszanie i odbieranie obywatelstw. Zarządzam głosowanie nad projektem od 3 marca od godziny 0:00 do 5 marca do godziny 16:30. Czy zgłaszają Państwo wniosek o przedłużenie debaty? @Członek Kongresu
 4. Szanowni mieszkańcy Achkova! Dziękuję Wam za serdeczne za ciepłe przyjęcie w naszym wspólnym mieście, które stanowi serce II Federacji Nordackiej i Komarchii Nordackiej. Jestem zaszczycony, że mogę rozpocząć tu swój kampanijny objazd, wędrując przez nasz kraj, aby poznać Wasze potrzeby i aspiracje. Nie mogłem rozpocząć swojej podróży od innego miasta - to tutaj nasza wspólnota nordacka jest najsilniejsza. Pozwólcie proszę, że zacznę od wyjaśnienia, skąd Koalicja Konserwatywna wzięła pomysł, abym został kandydatem na Premiera... Bo nie jest to wybór przypadkowy. Przede wszystkim, pełniąc przez dwie kadencje urząd Spikera Kongresu nabrałem doświadczenia w zakresie zarządzania. Dbanie o sprawny i spokojny przebieg obrad nie sprawiało mi kłopotów. W rządzie Bolesława Kirianóo zajmuję się resortem Sprawiedliwości, Gospodarki i Nauki. Wykorzystując kompetencje ministra, znacjonalizowałem część strategicznych złóż węgla w Komarchii Nordackiej, zapewniając wzrost ogólnej wydajności wydobycia regionu za sprawą złamania obecnego kartelu i ustanowienia konkurencji ze strony sektora publicznego. Jestem jednym ze współtwórców obecnego systemu prawnego, więc znam go doskonale. A znajomość prawa oznacza efektywność działania i mniej pomyłek podczas wykonywania swojej pracy. Na dzisiejszym spotkaniu odniosę się do kwestii polityki zagranicznej. Jednym z głównych punktów mojego programu jest normalizacja stosunków nordacko-winkulijskich. Wiem, że nie zawsze łatwo jest pogodzić różnice, ale wierzę, że poprzez dialog i współpracę możemy znaleźć rozwiązania, które przyniosą korzyści obu stronom. Naszym celem jest budowanie pokoju i dobrobytu dla naszych narodów. Mniejszość winkulijska w II Federacji Nordackiej i mniejszość nordacka w Związku Winkulijskim muszą mieć zagwarantowane prawa i protekcję przed dyskryminacją. Będę starał się o zawarcie przyjacielskiej umowy z Winkulią na ten i inne tematy. Strategicznym sojusznikiem II Federacji Nordackiej jest Królestwo Hawilandu, z którym współpraca militarna to główny obszar integracji. Nie mamy Hawilandczykom za złe, że poszli swoją drogą i opuścili unię walutową wraz ze wspólnym forum - dalej jesteśmy gotowi do wsparcia ich w obronie przez wszelkimi potencjalnymi agresorami, a w szczególności przed komunistycznymi najeźdźcami. W obliczu rosnących wyzwań bezpieczeństwa, musimy wspólnie działać, aby zapewnić naszym krajom stabilność i bezpieczeństwo. Nasza współpraca militarna z Hawilandem będzie krokiem naprzód w kierunku budowania silniejszej i bardziej zjednoczonej obrony naszego regionu. Uważam, że nadeszła najwyższa pora na oficjalne nawiązanie stosunków dyplomatycznych z Księstwem Sarmacji. Będe starał się o podpisanie traktatu uznaniowego i utworzenie naszej ambasady w Sarmacji. Polityka antysarmatyzmu nie przemawia do mnie. Działając w tak wąskim gronie mikronautów, nie ma sensu się od siebie izolować. Pozostając w temacie polityki zagranicznej, zdradzę Wam pierwszą osobę, poza Premierem, która wejdzie w skład III rządu Koalicji Konserwatywnej... A będzie to Bolesław Kirianóo von Hohenburg jako wicepremier i wiceminister spraw zagranicznych. Natomiast Ministrem Spraw Zagranicznych zostanie moja skromna osoba. Dziękuję Wam za wysłuchanie mojego przemówienia. Jeśli pozwolicie, to przejdziemy teraz do części pytań i odpowiedzi. Proszę zadawać wszelkie ewentualne pytania, a ja postaram się na nie odpowiedzieć.
 5. KOALICJA KONSERWATYWNA - OK, SCP i PU Leonid Repulijski - Partia Ultranordacka Bolesław Kirianóo von Hohenburg - Opcja Konserwatywna Tadeusz Henrykowski - Opcja Konserwatywna Aleksander Novak - Partia Ultranordacka Henryk Ziemiański - Stronnictwo Centro-Prawicowe
 6. Średnio widzę ten pomysł przydzielania druków każdemu z krajów... Jak już mamy coś faworyzować, to nie pierwsze prowincje, a rzeczy ze szczebla centralnego... Chyba że ustalimy wymóg, że zgłoszony przez kraj wzór druku musi jakoś nawiązywać tematycznie do nordackiej wspólnoty... Możemy też się spotkać gdzieś w środku i iść na kompromis - każdy kraj zgłasza jeden wzór o tematyce poświęconej czysto temu krajowi oraz drugi powiązany ze wspólnotą nordacką i jednocześnie tym krajem.
 7. Każdy może coś napisać. Ale musimy zachować spójność informacji ze stanem faktycznym. Przydałoby się więc na początku opisać Achkov i całą Komarchię na forum. Może poopisujemy pogodę, kulturę, narracyjne przedsiębiorstwa, roślinność? Artykuł samego państwa też woła o rozbudowę. Przydałoby się zawrzeć w nim takie rozdziały, jak: Historia przedinterntowa Historia internetowa Ustrój polityczny Polityka Demografia Geografia Siły Zbrojne Gospodarka Kultura
 8. Ustawa specjalna - Kodeks Cywilny Rozdział I Osoby w II Federacji Nordackiej Art. 1. [Osoba fizyczna] Osobą fizyczną jest ten, kto zarejestrował się na forum nordackim. Art. 2. [Rezydenci] Kto napisał na forum nordackim przynajmniej jeden post w przeciągu ostatnich 92 dni, a nie posiada obywatelstwa nordackiego, jest rezydentem. Art. 3. [Mieszkańcy] Mieszkańcem jest każda osoba będąca obywatelem lub rezydentem. Art. 4. [Nadawanie obywatelstwa] Prezydent nadaje obywatelstwo nordackie na wniosek zainteresowanego rezydenta. Warunkiem nadania obywatelstwa jest wykazanie przez zainteresowanego aktywności na forum nordackim przez co najmniej 3 dni z rzędu w momencie składania wniosku lub po jego złożeniu oraz złożenie ślubowania w brzmieniu "Przyrzekam jako obywatel II Federacji Nordackiej strzec jej integralności terytorialnej, przestrzegać jej prawa, wierność przyświęcającej jej ideom i dbać o dobro nordackiego społeczeństwa.", do którego można dołączyć formułę religijną. Posiadanie obywatelstwa nordackiego jest wymagane do pełnienia urzędów publicznych w II Federacji Nordackiej oraz posiadania obywatelstw regionalnych. Art. 5. [Wygaśnięcie obywatelstwa] Obywatelstwo nordackie wygasa z mocy prawa wskutek: a) zaginięcia obywatela, czyli nieaktywności na forum nordackim nieprzerwanie przez 92 dni, b) skazania obywatela na banicję. Art. 6. [Utrata obywatelstwa] Prezydent stwierdza utratę obywatelstwa na skutek zrzeczenia się go przez obywatela. Prezydent może złożyć wniosek do Najwyższego Sądu Federalnego o zbadanie zgodności działań danego obywatela ze złożoną przez niego przysięgą obywatelską. Najwyższy Sąd Federalny stwierdziwszy złamanie przysięgi ma prawo orzec o odebraniu obywatelstwa osobie, która ją złamała. Art. 7. [Aktywny obywatel] Obywatel, który w miesiącu poprzedzającym obecny miesiąc napisał na forum nordackim przynajmniej 20 postów, jest obywatelem aktywnym. Art. 8. [Jawne klony] Klon jawny to dodatkowe wcielenie tej samej osoby, reprezentowane przez osobne konto w systemach informatycznych Nordaty, którego dane właściciela są publicznie dostępne. Art 9. [Rejestracja jawnych klonów] Mieszkaniec może posiadać do 2 jawnych klonów. Mieszkaniec przed zarejestrowaniem klona musi uzyskać zgodę Prezydenta na jego rejestrację. Prezydent udziela takiej zgody, jeśli zainteresowany nie przekroczy limitu klonów. Prezydent II Federacji Nordackiej prowadzi rejestr klonów w publicznie dostępnym miejscu. Art. 10. [Niejawny klonning] Zabronione jest posiadanie klona niejawnego, to jest utworzonego bez uzyskania zgody Prezydenta. Art. 11. [Możliwości klonów] Klony wraz z ich właścicielem stanowią jedną osobę fizyczną. Obywatel może pełnić urzędy publiczne poprzez swoje klony, z zastrzeżeniem, że obywatel i jego klony nie mogą pełnić stanowisk niepołączalnych. Klony nie głosują w wyborach, ale ich aktywność jest doliczana do siły glosu właściciela. Rozdział II Rodzina Art. 12. [Małżeństwo] Małżeństwo jest związkiem dwojga ludzi, ustanawiającym między nimi więź prawną szczególnego rodzaju, które powstaje wskutek złożenia oświadczenia woli wobec odpowiedniego funkcjonariusza publicznego. Art. 13. [Funkcjonariusze uprawnieni do udzielania małżeństwa] Funkcjonariuszami publicznymi właściwymi dla wysłuchania oświadczeń woli dotyczących zawarcia związku małżeńskiego oraz stwierdzenia faktu jego zawarcia są Sędziowie Federalni, w tym Sędzia Najwyższy. Art. 14. [Małżeństwa wyznaniowe] Oświadczenia woli dotyczące zawarcia związku małżeńskiego mogą być również złożone wobec przedstawiciela związku wyznaniowego, z którym Rada Ministrów zawarła umowę zawierającą takie upoważnienie. Wszelkie szczegóły wykonywania takiego upoważnienia reguluje umowa. Art. 15. [Wniosek o zawarcie związku małżeńskiego] Osoby chcące wstąpić w związek małżeński przedkładają odpowiedni wniosek, zawierający ich dane osobowe, miejsce zamieszkania oraz oświadczenia o niepozostawaniu w innym związku małżeńskim, potwierdzony podpisami tych osób. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw sprawiedliwości. Art. 16. [Zawarcie związku małżeńskiego] Funkcjonariusz publiczny niezwłocznie rozpatruje wniosek pod względem zgodności ze stanem faktycznym oraz wystąpieniem przesłanek uniemożliwiających zawarcie małżeństwa. W przypadku wystąpienia nieprawdy lub takich przesłanek, funkcjonariusz publiczny odrzuca wniosek w drodze postanowienia z uzasadnieniem. W przypadku spełnienia kryteriów funkcjonariusz publiczny wyznacza termin zawarcia związku małżeńskiego, nie wcześniej jednak niż 7 dni od wydania tego zawiadomienia. Zawarcie związku małżeńskiego następuje poprzez wypowiedzenie przez obydwie z osób słów przysięgi małżeńskiej o następującej treści: „Wstępując w związek małżeński z [imię i nazwisko drugiej osoby], będąc świadomy wagi tej czynności, przysięgam wypełniać wszelkie swoje obowiązki wynikające z małżeństwa oraz uczynić wszystko, aby związek nasz był zgodny, szczęśliwy i trwały". W przypadku określonym w art. 14. dozwala się na zmianę treści przysięgi, o ile nie będzie to naruszało istoty zawarcia związku małżeńskiego. Po złożeniu przysięgi przez obydwie z osób, funkcjonariusz publiczny oświadcza o zawarciu związku małżeńskiego oraz wydaje odpowiednie postanowienie stwierdzające ten fakt. Art. 17. [Przesłanki uniemożliwiające zawarcie związku małżeńskiego] Do przesłanek uniemożliwiających zawarcie związku małżeńskiego zalicza się: 1) pozostawanie w związku małżeńskim; 2) bycie spokrewnionym w linii prostej; 3) podejrzenie, że jedna z osób chcąca zawrzeć związek małżeński posługuje się fałszywą tożsamością. Art. 18. [Ustanie małżeństwa] Małżeństwo ustaje w przypadku śmierci jednego z małżonków albo rozwodu (rozwiązania małżeństwa). Rozwodu dokonuje Naczelny Sąd Federalny na wniosek przynajmniej jednego z małżonków, przedłożony w formie pozwu. Dopuszcza się złożenie wniosku o ustanie małżeństwa przez osobę trzecią, jeśli wykaże ona, że istnieje uzasadniony interes społeczny w rozwiązaniu małżeństwa, a w szczególności gdy występuje sytuacja, w której jeden z małżonków działa na szkodę drugiego, lecz ten drugi nie jest w stanie wystąpić o rozwód z powodu znajdowania się pod przymusem lub groźbą ze strony małżonka działającego na szkodę. Art. 19. [Rozwód] Naczelny Sąd Federalny orzeka rozwód bez przeprowadzania rozprawy, na posiedzeniu niejawnym jeśli dany pozew o rozwód został złożony razem przez małżonków. Naczelny Sąd Federalny może orzec rozwód bez przeprowadzania rozprawy, na posiedzeniu niejawnym jeśli: 1) pozew wniósł jeden z współmałżonków, a drugi w ciągu 14 dni od jego wniesienia nie wniesie sprzeciwu; 2) małżonkowie wniosą osobne pozwy i w ciągu 14 dni nie wniosą zastrzeżeń do żadnego z nich. Naczelny Sąd Federalny przeprowadza rozprawę dotyczącą pozwu o rozwód, w przypadku gdy: 1) jeden z małżonków wnosi o orzeczenie rozwodu z winy drugiego małżonka; 2) uzna, że pomimo spełnienia przesłanek określonych w ust. 2 brak mu wystarczającej wiedzy na temat małżeństwa i konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji w drodze postępowania dowodowego. Naczelny Sąd Federalny orzeka rozwód z orzeczeniem o winie jednego małżonków, kiedy ten rażąco naruszył swoje obowiązki wobec drugiego współmałżonka lub działał na szkodę rodziny. Sąd może w wyjątkowej sytuacji orzec o winie obydwu małżonków. Naczelny Sąd Federalny orzeka o rozwodzie w drodze wyroku. Wyrok jest prawomocny z chwilą ogłoszenia. Art. 20. [Założenie rodziny] Wraz z zawarciem związku małżeńskiego dochodzi do założenia rodziny. Art. 21. [Przysposobienie] Małżeństwo może przysposobić drugiego mieszkańca, jeżeli nie został on już przysposobiony. Małżonkowie przysposabiający mieszkańca stają się jego rodzicami. Kto został przysposobiony, jest dzieckiem przysposabiającego małżeństwa. Przysposobienie ustanawia Najwyższy Sąd Federalny, na zgodny wniosek małżonków i mieszkańca. Małżonkowie z dziećmi tworzą razem rodzinę. Art. 22. [Obowiązki rodzinne] Małżonkowie i ich dzieci (zwani dalej członkami rodziny) są zobowiązani udzielać sobie wsparcia finansowego. W przypadku kiedy jeden z małżonków lub jedno z dzieci nie jest w stanie pokryć swoich wierzytelności, to reszta rodziny ma obowiązek zaspokoić jego wierzycieli. Nie stosuje się ust. 1 jeśli małżonkowie przed zawarciem małżeństwa podpiszą umowę o rozdzielności majątkowej, a jej treść zostanie podana do wiadomości publicznej. Stosuje się ust. 1. w przypadku niemożności pokrycia swoich wierzytelności przez dziecko, nawet jeśli małżonkowie pozostają w rozdzielności majątkowej. Członkowie rodziny są zobowiązani dbać o swoje dobre imię. Członek rodziny musi udzielić wszelkiego wsparcia drugiemu członkowi rodziny w przypadku, gdy zostanie ono naruszone. Członek rodziny zobowiązany jest udzielić wsparcia drugiemu w przypadku, gdy jest on oskarżony o popełnienie czynu zabronionego. Nie uznaje się za niewypełnienie obowiązku rodzinnego sytuacji, gdy członek rodziny nie był w stanie udzielić pomocy lub nie miał świadomości, co do faktu na temat sytuacji współmałżonka. Art. 23. [Obowiązki rodziców wobec dzieci] Rodzic zobowiązany jest: zadbać o fizyczny i duchowy rozwój dziecka z poszanowaniem jego praw i godności. niestosować wobec dziecka kar fizycznych. Art. 24. [Prawa rodziców] Rodzice mają prawo do wychowania i edukacji dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami moralnymi i religijnymi, ale z uwzględnieniem stopnia dojrzałości dziecka, wolności jego sumienia i wyznania, przekonań oraz z poszanowaniem jego godności i praw. Art. 25. [Pozbawienie praw rodzicielskich] Sąd może orzec utratę praw rodzicielskich przez rodzica, który nie wypełniał swoich obowiązków wobec przysposobionego lub naruszał jego prawa, co oznacza utratę praw, jakie posiada względem dziecka. Nie zwalnia to jednak rodzica z dalszego wypełniania swoich obowiązków wobec dziecka. Art. 26. [Przywrócenie praw rodzicielskich] Sąd na zgodny wniosek rodzica i dziecka może przywrócić prawa rodzicielskie rodzicowi, któremu te prawa odebrano. Art. 27. [Rejestr małżeństw] Minister właściwy do spraw sprawiedliwości prowadzi rejestr małżeństw, zawierający dane na temat zawartych związków małżeńskich, w tym datę ich zawarcia, osoby wchodzące w skład małżeństwa, sygnaturę postanowienia o zawarciu małżeństwa oraz jeśli dotyczy to odnośnik do treści umowy o rozdzielności majątkowej. Rozdział III [Postanowienia końcowe] Art. 28. Zmienia się tytuł Ustawy specjalnej - Kodeks karno-cywilny z dnia 20 września 2023 roku na Kodeks Karny. Art. 29. Uchyla się Ustawę o obywatelstwie z dnia 26 września 2023 roku. Art. 30. Ustawa wchodzi w życie wraz z podpisaniem przez Prezydenta.
 9. Co? Znaczy rozumiem kategorię mieszkańców nie będących obywatelami, ale określenie mieszkaniec powinno się chyba odnosić do wszystkich mieszkańców. Proponuję w takim razie dokonać drobnej korekty... Możemy wprowadzić pojęcie "rezydenta", czyli osoby, która jest mieszkańcem bez obywatelstwa. A mieszkańcy z obywatelstwem dalej nazywani byliby obywatelami. Obywatele i rezydenci razem stanowią mieszkańców. Dlaczego nie 92? Z jednej strony rozumiem, że nie każdemu chce się czekać 92 dni, ale może lepiej to jakoś ujednolicić? Bo teraz powstaje nam niezwykle skomplikowany system z masą różnych terminów i norm, który jest po prostu nieprzejrzysty. Mogą być 92 dni. Jeśli chcemy wszystkie terminy na siłę ujednolicić dla prostoty, to można tak zrobić. Tutaj zdecydowane nie. Zbyt duże pole do nadużyć, złamanie zasady trójpodziału władzy. Jest to procedura wymagająca szczególnej zgodności Kongresmenów (większość konstytucyjna) i inicjatywy Prezydenta. Jeśli Wasza Ekscelencja uważa, że to sąd powinien orzekać o złamaniu przysięgi obywatelskiej, zamiast władza wykonawcza i ustawodawcza, to proponuję alternatywną wersję tego przepisu: Prezydent może złożyć do Najwyższego Sądu Federalnego wniosek o zbadanie zgodności postępowania danego obywatela ze złożoną przez niego przysięgą obywatelską. Sąd stwierdziwszy złamanie przysięgi obywatelskiej odbiera tej osobie obywatelstwo. Myślę jednak, że lepiej zawrzeć tę procedurę w kodeksie karnym, a nie cywilnym. To samo tyczy się przepisów związanych ze statusem persona non grata.
 10. Idąc dalej, prezentuję szkic rozdziału II, poświęconego instytucji małżeństwa i rodziny. Rozdział II Rodzina Art. X. [Małżeństwo] Małżeństwo jest związkiem dwojga ludzi, ustanawiającym między nimi więź prawną szczególnego rodzaju, które powstaje wskutek złożenia oświadczenia woli wobec odpowiedniego funkcjonariusza publicznego. Art. X. [Funkcjonariusze uprawnieni do udzielania małżeństwa] Funkcjonariuszami publicznymi właściwymi dla wysłuchania oświadczeń woli dotyczących zawarcia związku małżeńskiego oraz stwierdzenia faktu jego zawarcia są Sędziowie Federalni, w tym Sędzia Najwyższy. Art. Y. [Małżeństwa wyznaniowe] Oświadczenia woli dotyczące zawarcia związku małżeńskiego mogą być również złożone wobec przedstawiciela związku wyznaniowego, z którym Rada Ministrów zawarła umowę zawierającą takie upoważnienie. Wszelkie szczegóły wykonywania takiego upoważnienia reguluje umowa. Art. X. [Wniosek o zawarcie związku małżeńskiego] Osoby chcące wstąpić w związek małżeński przedkładają odpowiedni wniosek, zawierający ich dane osobowe, miejsce zamieszkania oraz oświadczenia o niepozostawaniu w innym związku małżeńskim, potwierdzony podpisami tych osób. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw sprawiedliwości. Art. X. [Zawarcie związku małżeńskiego] Funkcjonariusz publiczny niezwłocznie rozpatruje wniosek pod względem zgodności ze stanem faktycznym oraz wystąpieniem przesłanek uniemożliwiających zawarcie małżeństwa. W przypadku wystąpienia nieprawdy lub takich przesłanek, funkcjonariusz publiczny odrzuca wniosek w drodze postanowienia z uzasadnieniem. W przypadku spełnienia kryteriów funkcjonariusz publiczny wyznacza termin zawarcia związku małżeńskiego, nie wcześniej jednak niż 7 dni od wydania tego zawiadomienia. Zawarcie związku małżeńskiego następuje poprzez wypowiedzenie przez obydwie z osób słów przysięgi małżeńskiej o następującej treści: „Wstępując w związek małżeński z [imię i nazwisko drugiej osoby], będąc świadomy wagi tej czynności, przysięgam wypełniać wszelkie swoje obowiązki wynikające z małżeństwa oraz uczynić wszystko, aby związek nasz był zgodny, szczęśliwy i trwały". W przypadku określonym w art. Y. dozwala się na zmianę treści przysięgi, o ile nie będzie to naruszało istoty zawarcia związku małżeńskiego. Po złożeniu przysięgi przez obydwie z osób, funkcjonariusz publiczny oświadcza o zawarciu związku małżeńskiego oraz wydaje odpowiednie postanowienie stwierdzające ten fakt. Art. X. [Przesłanki uniemożliwiające zawarcie związku małżeńskiego] Do przesłanek uniemożliwiających zawarcie związku małżeńskiego zalicza się: 1) pozostawanie w związku małżeńskim; 2) bycie spokrewnionym w linii prostej; 3) podejrzenie, że jedna z osób chcąca zawrzeć związek małżeński posługuje się fałszywą tożsamością. Art. X. [Ustanie małżeństwa] Małżeństwo ustaje w przypadku śmierci jednego z małżonków albo rozwodu (rozwiązania małżeństwa). Rozwodu dokonuje Naczelny Sąd Federalny na wniosek przynajmniej jednego z małżonków, przedłożony w formie pozwu. Dopuszcza się złożenie wniosku o ustanie małżeństwa przez osobę trzecią, jeśli wykaże ona, że istnieje uzasadniony interes społeczny w rozwiązaniu małżeństwa, a w szczególności gdy występuje sytuacja, w której jeden z małżonków działa na szkodę drugiego, lecz ten drugi nie jest w stanie wystąpić o rozwód z powodu znajdowania się pod przymusem lub groźbą ze strony małżonka działającego na szkodę. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 3, Naczelny Sąd Federalny z urzędu postanawia o rozwiązaniu małżeństwa. Art. X. [Rozwód] Naczelny Sąd Federalny orzeka rozwód bez przeprowadzania rozprawy, na posiedzeniu niejawnym jeśli dany pozew o rozwód został złożony razem przez małżonków. Naczelny Sąd Federalny może orzec rozwód bez przeprowadzania rozprawy, na posiedzeniu niejawnym jeśli: 1) pozew wniósł jeden z współmałżonków, a drugi w ciągu 14 dni od jego wniesienia nie wniesie sprzeciwu; 2) małżonkowie wniosą osobne pozwy i w ciągu 14 dni nie wniosą zastrzeżeń do żadnego z nich. Naczelny Sąd Federalny przeprowadza rozprawę dotyczącą pozwu o rozwód, w przypadku gdy: 1) jeden z małżonków wnosi o orzeczenie rozwodu z winy drugiego małżonka; 2) uzna, że pomimo spełnienia przesłanek określonych w ust. 2 brak mu wystarczającej wiedzy na temat małżeństwa i konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji w drodze postępowania dowodowego. Naczelny Sąd Federalny orzeka rozwód z orzeczeniem o winie jednego małżonków, kiedy ten rażąco naruszył swoje obowiązki wobec drugiego współmałżonka lub działał na szkodę rodziny. Sąd może w wyjątkowej sytuacji orzec o winie obydwu małżonków. Naczelny Sąd Federalny orzeka o rozwodzie w drodze wyroku. Wyrok jest prawomocny z chwilą ogłoszenia. Art. X. [Założenie rodziny] Wraz z zawarciem związku małżeńskiego dochodzi do założenia rodziny. Art. X. [Przysposobienie] Małżeństwo może przysposobić drugiego mieszkańca, jeżeli nie został on już przysposobiony. Małżonkowie przysposabiający mieszkańca stają się jego rodzicami. Kto został przysposobiony, jest dzieckiem przysposabiającego małżeństwa. Przysposobienie ustanawia Najwyższy Sąd Federalny, na zgodny wniosek małżonków i mieszkańca. Małżonkowie z dziećmi tworzą razem rodzinę. Art. X. [Obowiązki rodzinne] Małżonkowie i ich dzieci (zwani dalej członkami rodziny) są zobowiązani udzielać sobie wsparcia finansowego. W przypadku kiedy jeden z małżonków lub jedno z dzieci nie jest w stanie pokryć swoich wierzytelności, to reszta rodziny ma obowiązek zaspokoić jego wierzycieli. Nie stosuje się ust. 1 jeśli małżonkowie przed zawarciem małżeństwa podpiszą umowę o rozdzielności majątkowej, a jej treść zostanie podana do wiadomości publicznej. Stosuje się ust. 1. w przypadku niemożności pokrycia swoich wierzytelności przez dziecko, nawet jeśli małżonkowie pozostają w rozdzielności majątkowej. Członkowie rodziny są zobowiązani dbać o swoje dobre imię. Członek rodziny musi udzielić wszelkiego wsparcia drugiemu członkowi rodziny w przypadku, gdy zostanie ono naruszone. Członek rodziny zobowiązany jest udzielić wsparcia drugiemu w przypadku, gdy jest on oskarżony o popełnienie czynu zabronionego. Nie uznaje się za niewypełnienie obowiązku rodzinnego sytuacji, gdy członek rodziny nie był w stanie udzielić pomocy lub nie miał świadomości, co do faktu na temat sytuacji współmałżonka. Art. X. [Obowiązki rodziców wobec dzieci] Rodzic zobowiązany jest: zadbać o fizyczny i duchowy rozwój dziecka z poszanowaniem jego praw i godności. niestosować wobec dziecka kar fizycznych. Art. X. [Prawa rodziców] Rodzice mają prawo do wychowania i edukacji dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami moralnymi i religijnymi, ale z uwzględnieniem stopnia dojrzałości dziecka, wolności jego sumienia i wyznania, przekonań oraz z poszanowaniem jego godności i praw. Art. X. [Pozbawienie praw rodzicielskich] Sąd może orzec utratę praw rodzicielskich przez rodzica, który nie wypełniał swoich obowiązków wobec przysposobionego lub naruszał jego prawa, co oznacza utratę praw, jakie posiada względem dziecka. Nie zwalnia to jednak rodzica z dalszego wypełniania swoich obowiązków wobec dziecka. Art. X. [Przywrócenie praw rodzicielskich] Sąd na zgodny wniosek rodzica i dziecka może przywrócić prawa rodzicielskie rodzicowi, któremu te prawa odebrano. Art. X. [Rejestr małżeństw] Minister właściwy do spraw sprawiedliwości prowadzi rejestr małżeństw, zawierający dane na temat zawartych związków małżeńskich, w tym datę ich zawarcia, osoby wchodzące w skład małżeństwa, sygnaturę postanowienia o zawarciu małżeństwa oraz jeśli dotyczy to odnośnik do treści umowy o rozdzielności majątkowej. Projekt jest modyfikacją zgłoszonej przez Jego Ekscelencję Mateusza Żmirogrodzkiego Ustawy specjalnej o małżeństwie, uzupełnioną o przepisy szczegółowo opisujące instytucję rodziny, w tym prawa i obowiązki dziecka oraz rodzica. Z gorącą prośbą o ocenę tych przepisów zwracam się do wszystkich Obywateli, w szczególności do @Benjamin Romanow.
 11. Prezentuję więc szkic pierwszego rozdziału Kodeksu Cywilnego, który poświęcimy osobom w II Federacji Nordackiej - mieszkańcom, obywatelom, persona non grata i osobom fizycznym. Rozdział I Osoby w II Federacji Nordackiej Art. x. [Osoba fizyczna] Osobą fizyczną jest ten, kto zarejestrował się na forum nordackim. Art. x. [Status mieszkańca] Kto napisał na forum nordackim przynajmniej jeden post w przeciągu ostatnich 92 dni, jest mieszkańcem. Mieszkaniec przestaje być mieszkańcem wraz z nabyciem obywatelstwa nordackiego. Art. x. [Nadawanie obywatelstwa] Prezydent nadaje obywatelstwo nordackie na wniosek zainteresowanego mieszkańca. Warunkiem nadania obywatelstwa jest wykazanie przez zainteresowanego aktywności na forum nordackim przez co najmniej 3 dni z rzędu w momencie składania wniosku lub po jego złożeniu oraz złożenie ślubowania w brzmieniu "Przyrzekam jako obywatel II Federacji Nordackiej wierność przyświęcającej jej ideom, dbać o dobro nordackiego społeczeństwa, strzec jej integralności terytorialnej i przestrzegać jej prawa.", do którego można dołączyć formułę religijną. Posiadanie obywatelstwa nordackiego jest wymagane do pełnienia urzędów publicznych w II Federacji Nordackiej oraz posiadania obywatelstw regionalnych. Art. x. [Wygaśnięcie obywatelstwa] Obywatelstwo nordackie wygasa z mocy prawa wskutek: zaginięcia obywatela, czyli nieaktywności na forum nordackim nieprzerwanie przez 60 dni, skazania obywatela na banicję. Wygaśnięcie obywatelstwa nie wymaga notyfikacji przez władze. Art. x. [Utrata obywatelstwa] Prezydent stwierdza utratę obywatelstwa na skutek zrzeczenia się go przez obywatela. Prezydent może złożyć do Kongresu wniosek o odebranie obywatelstwa osobie, która w jego ocenie złamała złożoną przysięgę obywatelską. Kongres podejmuje decyzję w sprawie odebrania obywatelstwa takiej osobie poprzez uchwałę podjętą większością konstytucyjną. Art. x. [Persona non grata] Prezydent ma prawo złożyć do Kongresu wniosek o uznanie mieszkańca, którego działalność zagraża bezpieczeństwu państwa, za persona non grata. Kongres akceptuje taki wniosek poprzez uchwałę podjętą większością specjalną. Osoba uznana za persona non grata traci status mieszkańca i odbiera się jej dostęp do systemów informatycznych II Federacji Nordackiej. Prezydent poprzez rozporządzenie zdejmuje osobie status persona non grata. Art. X. [Aktywny obywatel] Obywatel, który w miesiącu poprzedzającym obecny miesiąc napisał na forum nordackim przynajmniej 20 postów, jest obywatelem aktywnym. Art. X. [Jawne klony] Klon jawny to dodatkowe wcielenie tej samej osoby, reprezentowane przez osobne konto w systemach informatycznych Nordaty, którego dane właściciela są publicznie dostępne. Art X. [Rejestracja jawnych klonów] Mieszkaniec może posiadać do 2 jawnych klonów. Mieszkaniec przed zarejestrowaniem klona musi uzyskać zgodę Prezydenta na jego rejestrację. Prezydent udziela takiej zgody, jeśli zainteresowany nie przekroczy ustawowego limitu klonów. Art. X. [Niejawny klonning] Klony niejawne, czyli utworzone bez zgody Prezydenta, są nielegalne. Art. X. [Możliwości klonów] Klony wraz z ich właścicielem stanowią jedną osobę fizyczną w świetle prawa. Obywatel może pełnić urzędy publiczne poprzez swoje klony, z zastrzeżeniem, że obywatel i jego klony nie mogą pełnić stanowisk niepołączalnych. Klony nie głosują w wyborach, ale ich aktywność jest doliczana do siły glosu właściciela. Założenia są proste: masz konto na forum = jesteś osobą fizyczną. Napisałeś coś na forum w przeciągu ostatnich 92 dni - jesteś mieszkańcem. Przestajesz być mieszkańcem wraz z nabyciem obywatelstwa lub zostaniem persona non grata (osobą niepożądaną). Rzeczony stan persona non grata oznacza odebranie dostępu do forum. Status persona non grata nadaje mieszkańcowi Kongres na wniosek Prezydenta poparty przez większość specjalną Kongresmenów. Pozwoli nam to szybko, legalnie i bezboleśnie pozbyć się Zaników i innych niepożądanych elementów. Mieszkaniec może wnioskować o obywatelstwo, jeśli przez 3 dni z rzędu wykaże aktywność na forum. Musi też złożyć przysięgę obywatelską. Za złamanie przez obywatela złożonego ślubowania, Prezydent może wszcząć proces odebrania obywatelstwa takiemu delikwentowi. Kongres musi jednak niemal jednogłośnie poprzeć wniosek Prezydenta (wymagana większość konstytucyjna). Dzięki temu przysięga znaczy coś więcej, niż puste słowa, a władze pilnują, aby była przestrzegana. Obywatelstwo wygasa z mocy prawa za nieaktywność przez 60 dni lub skazanie na karę banicji - fakt wygaśnięcia obywatelstwa nie wymaga notyfikacji przez władze. Nie trzeba żadnego rozporządzenia Prezydenta - wszystko dzieje się automatycznie, z pominięciem biurokratycznego koszmaru. Obywatel może zrzec się obywatelstwa. Honory czyni Prezydent, upewniając się, że decyzja nie została podjęta pod wpływem chwili i wydając stosowne rozporządzenie.
 12. Żadnej ustawy jeszcze nie ma - dopiero dyskutujemy w szerokim gronie, jak powinno wyglądać prawo. Widzę, że Szanowni Obywatele za dużo do powiedzenia nie mają, więc chyba trzeba przygotować ustawę i przegłosować.
 13. Zespół kopalni odkrywkowych Nordackiej Grupy Wydobywczej Zespół to największy wydobywca węgla kamiennego w Komarchii Nordackiej. Pozyskuje złoża metodą odkrywkową, wykopując kolejne warstwy złoża z powierzchni. Zespół stanowił niegdyś wiele niezależnych od siebie kopalni prywatnych, jednak 5 stycznia 2024 roku Skarb Państwa II Federacji Nordackiej wykupił lwią część przedsiębiorstw wydobywczych z okolic Ałłopolu i powołał do życia Nordacką Grupę Wydobywczą. Produkcję Zespołu szacuje się na 115 milionów ton rocznie. Uhraiński Węgiel Spółka Akcyjna Firma prywatna będąca drugim największym wydobywcą węgla kamiennego w regionie. Jej początki datuje się na połowę XIX wieku, ale dopiero w czasach najnowszych urosła do rangi jednego z największych producentów na rynku, za sprawą industrializacji regionu i automatyzacji wydobycia. Jej produkcja co roku oscyluje w okolicach 70-100 milionów ton. Inne przedsiębiorstwa W okolicach Ałłopola znajduje się jeszcze wiele mniejszych przedsiębiorstw pozyskujących złoża węgla, ale ich ich łączne wydobycie nie przekracza 60 milionów ton rocznie.
 14. - Dziękuje za pytanie - podziękowała Leokadia Engel. - Zmiana na tronie wiąże się ze zmianą na stanowisku Ministra Stanu i to w tym aspekcie dostrzegamy potencjalne korzyści dla normalizacji relacji nordacko-winkulijskich. Wydaje nam się, że nowy Minister Stanu - JE Henryk Wespucci nie jest negatywnie uprzedzony do naszego kraju. Natomiast problem może, ale nie musi, stanowić potencjalny resentyment JKM względem społeczeństwa insulijskiego (teraz westlandzkiego), które pod koniec panowania JCM Bazylego Izaaka na tronie insulijskim było nieprzychylnie nastawione do rządów Jego Cesarskiej Mości.
 15. Przed biurem Partii Ultranordackiej w Achkovie zebrały się delegacje największych Federalnych mediów. Późnym wieczorem swoją obecnością zaszczyciła je rzeczniczka prasowa Partii Ultranordackiej - Leokadia Engel. - Witamy na konferencji prasowej Partii Ultranordackiej. Dzisiaj zdradzimy państwu szczegóły naszych negocjacji koalicyjnych z Opcją Konserwatywna i Stronnictwem Centro-Prawicowym. Jak państwo wiecie, obecnie współtworzymy z tymi ugrupowaniami Koalicję Konserwatywną, która nieprzerwanie rządzi w kraju od początków Federacji. - Najważniejsze pytanie, na które próbujemy sformułować odpowiedź, nie brzmi "czy ponownie zawiązujemy koalicję przed- i powyborczą", lecz "jak będzie wyglądać nasza koalicja?". Współpracuje nam się z naszymi prawicowymi partnerami znakomicie. Wystartowaliśmy razem już w 2 wyborach parlamentarnych oraz jednych prezydenckich. Z każdym miesiącem nasza współpraca się pogłębia. Punkty sporne pojawiają się sporadycznie i szybko dochodzimy w ich sprawie do kompromisu. Nasze programy wyborcze i doktryny są ze sobą w głównej mierze spójne. - Partia Ultranordacka nie dostrzega żadnych pozytywów ewentualnego wystąpienia z koalicji. Osiągnięcie porozumienia z Demokratami oznaczałoby konieczność rezygnacji z naszych głównych postulatów dotyczących głębszej integracji, silnej władzy centralnej, doktryny antykomunizmu i budowy bloku państw demokratycznych pod kierownictwem Nordaty. Natomiast nieprzystąpienie przez Ultranordatów ani do obozu konserwatywnego, ani demokratycznego, oznaczałoby niesformowanie przez nikogo rządu, bo żaden z trzech obozów (ultranordacki, konserwatywny, demokratyczny) nie miałby większości. - Partnerzy Koalicji Konserwatywnej doszli do konkluzji, że start na wspólnej liście, a następnie sformowanie wspólnego rządu, to jedyne sensowne rozwiązanie. Osiągnęliśmy porozumienie co do tego, że kandydatem Koalicji Konserwatywnej na Premiera będzie Prezes Partii Ultranordackiej i obecny Spiker Kongresu - Leonid Repulijski. Natomiast Spikerem Kongresu III kadencji zostanie obecny Premier Bolesław Kirianóo. Dokonamy więc rotacji na stanowisku Spikera i Premiera. - Partia Ultranordacka jest wdzięczna partnerom za docenienie jej dotychczasowego wkładu w rozwój Federacji i zaufania w jej zdolności do kierowania polityką kraju. Zapewniamy o utrzymaniu naszych partnerskich relacji i respektowaniu opinii koalicjantów. Obywatelom obiecujemy, że nasz kraj w następnej kadencji Kongresu wejdzie na wyższy poziom rozwoju. - W najbliższych dniach przedstawimy państwu skład proponowanego przez Leonida Repulijskiego rządu na III kadencję Kongresu. Kandydat na Premiera odbędzie także podróż po największych miastach Federacji, aby lepiej poznać problemy napotykane przez Obywateli i ich oczekiwania względem nowego rządu. Postaramy się opracować nasz program wyborczy na podstawie zgłaszanych przez wyborców postulatów. Zachęcam więc do uważnego obserwowania naszych działań, bo dużo będzie się działo. - Czy mają Państwo jakieś pytania? Teraz jest moment, abym mogła na nie odpowiedzieć - oznajmiła Leokadia.