• Kocham to! 3
Skocz do zawartości
×
×
 • Dodaj nową pozycję...
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

Znajdź zawartość

Wyświetlanie wyników dla tagów 'DEBATA' .

 • Wyszukaj za pomocą tagów

  Wpisz tagi, oddzielając je przecinkami.
 • Wyszukaj przy użyciu nazwy użytkownika

Typ zawartości


Forum

 • TRANSPORT
  • Samochody
 • DLA NOWYCH
  • Discord II Federacji Nordackiej
  • Poradniki i FAQ
  • Powitania
  • Szkoła podstawowa nr 1
 • SPOŁECZEŃSTWO
  • Ciastkarnia "Bez Nazwy"
  • Strefa międzynarodowa
  • Partie polityczne
  • Zjednoczone Siły
  • Off-topic
 • WŁADZE FEDERALNE
  • Kongres
  • Pałac Prezydencki
  • Rada Ministrów
  • Najwyższy Sąd Federalny
  • Federalna Komisja Wyborcza
  • Nordackie Konsorcjum Informatyczne
 • SAMORZĄDY I PAŃSTWA STOWARZYSZONE
  • Komarchia Nordacka
  • IV Republika Muratyki
  • Imperium Kiriańskie
  • Państwo Westland
  • Dystrykt Wojskowy Klindii
  • II Konsulat Ardemii
 • ARCHIWUM
  • Archiwum działów
  • Archiwum postów
 • Miasto Stołeczne Zwierzogród Dyskusje stołeczne
 • Tłumacz przysięgły języka nordackiego - Neni' Problem Biuro ofertowe

Kategorie

 • Urząd Federalny
  • Wydział Powszechny
 • Komarchia Nordacka
 • IV Republika Muratyki
  • Urząd Gospodarczy
  • Urząd Obywatelski
 • Imperium Kiriańskie
 • Państwo Westland

Kategorie

 • Nordackie Konsorcjum Informatyczne
 • Kongres II Federacji Nordackiej

Szukaj wyników w...

Znajdź wyniki, które zawierają...


Data utworzenia

 • Od tej daty

  Do tej daty


Ostatnia aktualizacja

 • Od tej daty

  Do tej daty


Filtruj po ilości...

Dołączył

 • Od tej daty

  Do tej daty


Grupa podstawowa


O mnie


Zaimki


NIO

Znaleziono 3 wyniki

 1. Czcigodny Kongresie, mając na względzie dobro naszego kraju oraz przekładając interesy Nordaty nad interesy polityczne, składam niniejszy projekt nowej Konstytucji II Federacji Nordackiej. Jest to akt obszerny, ale napisany jak najbardziej jednoznacznie. Definiuje jasno prawa i obowiązki mieszkańca oraz opisuje istniejące nadrzędnie wobec Konstytucji prawa człowieka. Określa i rozdziela uprawnienia wszystkich najważniejszych organów władzy - Rady Ministrów, Prezydenta oraz Kongresu. Uprawnienia Prezydenta zostaną znacznie zwiększone - rozszerzone o możliwość odsyłania ustaw do Najwyższego Sądu Federalnego i zarządzania wiążącego referendum. Prezydent będzie miał więcej narzędzi do kontroli zasad demokratycznego państwa prawa. Jedną z ważniejszych zmian jest to, że w Konstytucji znajdzie się procedura powoływania rządu. Określone zostaną także prerogatywy Rady Ministrów. Wprowadzona zostanie nowa forma aktu prawnego w postaci uchwał Rady Ministrów, które będą ustanawiać prawo rozszerzające przepisy zawarte w aktach wyższej rangi. Do Konstytucji przeniesiemy część przepisów zawartych w ustawach specjalnych, aby ugruntować zasady, które przyjęły się w naszym państwie. Zmian jest znacznie więcej - powyższy opis to jedynie ogólne streszczenie. Zachęcam Obywateli do udziału w debacie dot. nowej Konstytucji. Razem uda nam się wypracować idealny projekt Konstytucji. Projekt Konstytucja II FN.docx
 2. Czcigodny Kongresie, w imieniu nieobecnego Wicepremiera @Bolesław Kirianóo von Hohenburg składam projekt ustawy powołującej nordacką misję arktyczną. Art. 1 Powołuje się instytucję publiczną Nordacka Misja Arktyczna. Art. 2 Ostatecznym celem Nordackiej Misji Arktycznej jest ustanowienie flag Federacji Nordackiej na obydwu biegunach. Dążąc do tego celu, Nordacka Misja Arktyczna zajmuje się również eksploracją kół podbiegunowych. Art. 3 Na czele Nordackiej Misji Arktycznej stoi jej Prezes, powoływany i odwoływany przez Kongres. Prezes wydaje postanowienia NMA, za pomocą których zarządza działaniem Misji. Prezes ma prawo dowolnie dobierać podwykonawców określonych zadań i firmy dostarczające materiały dla NMA, operując na rachunku bankowym Misji, który zasilany jest z rachunku II Federacji funduszami określanymi przez Kongres. Art. 4 Nordacka Misja Arktyczna ma prawo zakładać i zarządzać bazami badawczymi w regionach podbiegunowych, o ile są one na Obszarze Bez Przynależności Państwowej. Art. 5 Bazy badawcze Nordackiej Misji Arktycznej są traktowane jako terytorium II Federacji Nordackiej, a zajęcie ich przez państwa trzecie oznacza atak na Nordatę. Art. 6 Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. W mojej opinii projekt wymaga pewnych szlifów. Przede wszystkim trzeba określić zakres praw i obowiązków NMA. Wspomnieć należy także o pracownikach NMA - jak można ich zatrudnić i zwolnić, jakie prawa i obowiązki im przysługują. Określić trzeba także zakres działalności baz badawczych. Ja osobiście dopisałbym także kilka artykułów o bazach wojskowych... Myślę także, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby projekt przemianować na ustawę zwykłą, zamiast robić z niego specjalną. AKTUALNE BRZMIENIE PROJEKTU: Ustawa specjalna o Nordackiej Misji Cywilizującej Rozdział I [Postanowienia ogólne] Art. 1. Powołuje się spółkę akcyjną o nazwie Nordacka Misja Cywilizująca, zwana dalej NMC lub Misją. Skarb Państwa wnosi kapitał zakładowy o wysokości 5000 nordów w postaci 50 akcji opłaconych przez Międzynarodowy Bank Pollinu. NMC działa na zasadach określonych w niniejszej ustawie oraz innych właściwych przepisach prawa. Art. 2. Do zadań NMC należy: eksploracja Pollinu i przestrzeni kosmicznej; przeprowadzanie badań naukowych; koordynowanie procesu ustanawiania kontroli nordackiej nad ziemiami niczyimi; koordynowanie procesu eksploatacji gospodarczej ziemi pozostających pod jej zwierzchnictwem; ochrona środowiska naturalnego. Rozdział II [Struktura i organizacja Misji] Art. 3. Organami NMC są Zgromadzenie Akcjonariuszy i Prezes. Art. 4. Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwały stanowiące podstawę funkcjonowania NMC zwykłą większością głosów. Skarb Państwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentuje minister właściwy ds. gospodarki lub premier w przypadku niepowołania takiego ministra. Skarb Państwa nie może emitując, sprzedając lub zrzekając się akcji doprowadzić do zmniejszenia swojego udziału w posiadaniu akcji do poziomu poniżej 45%. Art. 5. Prezes NMC: zarządza funduszami Misji; zatrudnia i zwalnia pracowników Misji; wydaje zarządzenia, którymi zarządza działaniem Misji oraz podejmuje decyzje w jej imieniu; powoływany i odwoływany jest przez Zgromadzenie Akcjonariuszy drogą uchwały; ma prawo do wyboru podwykonawców oraz dostawców materiałów dla NMC, korzystając z funduszy przekazywanych na rachunek bankowy Misji zgodnie z decyzjami Kongresu. Art. 6. Cywilni pracownicy Nordackiej Misji Cywilizującej: mają prawo do godziwego wynagrodzenia, odpoczynku, oraz warunków pracy zapewniających bezpieczeństwo i higienę; wykonują polecenia Prezesa NMC; mają prawo do prowadzenia wolnej aktywności badawczej po realizacji ciążących na nich obowiązków. Art. 7. Pracownicy wojskowi Nordackiej Misji Cywilizującej: wykonują polecenia Prezesa NMC, jeśli nie są one sprzeczne z rozkazami Głównodowodzącego Zjednoczonych Sił; zatrudniani są przez Prezesa NMC za zgodą Głownodowodzącego Zjednoczonych Sił. Rozdział III [Bazy misji i administracja kolonialna] Art. 8. [Bazy badawcze i wydobywcze] Nordacka Misja Cywilizująca ma prawo zakładać, zarządzać oraz wykorzystywać bazy badawcze oraz bazy wydobywcze na obszarach nieprzynależących do żadnego państwa i w dystryktach kolonialnych. Zakres działalności baz badawczych obejmuje prowadzenie badań naukowych, eksplorację, a także działania związane z ochroną środowiska naturalnego w tych regionach. Bazy wydobowcze zajmują się eksploatacją surowców naturalnych znajdujących się na obszarze bez przynależności państwowej lub w dystryktach kolonialnych. Art. 9. [Bazy wojskowe] Głównodowodzący Zjednoczonych Sił w porozumieniu i za obopólną zgodą z Nordacką Misją Cywilizującą może założyć lub rozwiązać bazę wojskową na obszarze bez przynależności państwowej lub na obszarze dystryktu kolonialnego Baza wojskowa zapewnia bezpieczeństwo personelowi NMC i ludności cywilnej. Art. 10. Zbrojna agresja państwa trzeciego na bazę Misji uznawana jest za wypowiedzenie wojny II Federacji Nordackiej. Art. 11. [Dystrykty kolonialne] Nordacka Misja Cywilizująca może złożyć wniosek do Kongresu o utworzenie nowego dystryktu ustanawiającego administrację i kontrolę II Federacji Nordackiej nad obszarem bez przynależności państwowej. Kongres akceptuje wniosek o utworzenie dystryktu kolonialnego uchwałą podejmowaną większością specjalną. Rozdział IV [Postanowienia końcowe] Art. 12. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 3. Czcigodny Kongresie, Szanowny Spikerze, w imieniu mojego gabinetu składam rządowy projekt ustawy o komisji ds. badania wpływów zdradzieckich. Podczas 3 poprzednich debat i długich konsultacji społecznych udało nam się wypracować zadowalający tekst. Nie nadaje Komisji uprawnień sądu i jest zgodny z Konstytucją. Ustawa specjalna o Komisji ds. Badania Wpływów Zdradzieckich w II Federacji Nordackiej Art. 1. Ustawa określa: zadania i kompetencje Komisji do spraw badania Wpływów ZKRR na bezpieczeństwo wewnętrzne II Federacji Nordackiej, zwanej dalej ?Komisją?; sposób prowadzenia przez Komisję działalności informacyjnej i prewencyjnej dotyczących wpływów ZKRR. Art. 2. Wydatki związane z działalnością Komisji są pokrywane z budżetu państwa za zgodą ministra właściwego ds. gospodarki lub jego odpowiednika. Komisja zawiadamia właściwe organy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w celu wszczęcia postępowania karnego. Komisja monitoruje działania podejmowane przez właściwe organy na podstawie zawiadomień Komisji. Art. 3. Komisja prowadzi postępowania mające na celu wyjaśnianie działalności funkcjonariuszy publicznych, które pod wpływem ZKRR, działając na szkodę interesów II Federacji Nordackiej: udostępniały osobom trzecim treści informacji objętych tajemnicą państwową; celowo zaniechały reakcji na zauważone przez siebie wrogie działania na terenie II FN; podejmowały decyzje o zatrudnieniu pracowników lub wyborze kontrahenta w ramach organu władzy publicznej lub spółki; dysponowały środkami publicznymi lub środkami spółki; brały udział w procesie stanowienia prawa jako reprezentanci organów władzy publicznej lub spółki; brały udział w negocjacjach i zawarciu umowy międzynarodowej; brały udział w przygotowaniu lub prezentacji stanowiska II FN na forum międzynarodowym; wpływały lub starały się wywrzeć wpływ na czynności, o których mowa w pkt 1?7. Komisja bada również przypadki wpływów Zdradzieckich na działalność osób innych niż wskazane w ust. 1, o ile w istotny sposób oddziaływały one na bezpieczeństwo wewnętrzne lub godziły w interesy II FN w zakresie: prowadzenia kampanii dezinformacyjnych i wpływania na media; działalności wszelkich instytucji; ochrony granicy państwowej II FN; współpracy z wywiadem ZKRR w II FN. Jeśli Komisja stwierdzi, że dana osoba działała pod wpływami ZKRR, wykazuje to publikowanym przez siebie raporcie. Art. 4. Komisja prowadzi następującą działalność informacyjną i prewencyjną: przygotowuje i przedstawia raporty ze swojej działalności zawierające wyniki badań Komisji; przedstawia organom władzy publicznej wnioski i rekomendacje w zakresie zapobiegania wpływom ZKRR; podejmuje działania umożliwiające pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osób, o których mowa w art. 3. Art. 5. W skład Komisji wchodzi 3 członków: Kongres obiera spośród swojego grona jednego członka Komisji drogą uchwały. Premier obiera spośród członków Rady Ministrów jednego członka Komisji drogą zarządzenia. Prezydent obiera spośród wszystkich chętnych obywateli II Federacji Nordackiej jednego członka Komisji drogą zarządzenia. Art. 6. Członkostwo w Komisji wygasa w momencie: śmierci; złożenia rezygnacji; skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub zbrodnię; odwołania. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Komisji, wyboru nowego Członka dokonuje ten sam organ, który obrał ustępującego Członka. Art. 7. Komisja podejmuje istotne decyzje i zajmuje stanowisko wobec spraw poprzez uchwały, które uchwala większością zwykłą. Na czele Komisji stoi Przewodniczący, wybierany uchwałą przez Członków Komisji. Kieruje on pracami Komisji. Art. 8. Komisja posiada prawo do: wzywania mieszkańców II FN na przesłuchania zawiadamiania odpowiednich organów państwowych o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pod wpływem ZKRR. Art. 9. Komisja niezwłocznie wnosi wniosek do Najwyższego Sądu Federalnego o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych podjętych na szczeblu federalnym, jeśli zachodzi co do nich uzasadnione podejrzenie, że zostały podjęte pod wpływami ZKRR w sposób niezgodny z prawem. Art. 10. Ustawa wchodzi w życie wraz z podpisaniem przez Prezydenta.