Jump to content

I Zjazd Komunistycznej Partii Czesnoradu.


Recommended Posts

I Zjazd Komunistycznej Partii Czesnoradu

Towarzysze!

Z radością mogę powiedzieć, że 3 grudnia 2022 roku rozpocznie się w tym wątku I Zjazd Komunistycznej Partii Czesnoradu. Z pewnością będzie to wielkie wydarzenie, ponieważ po prawie dwóch latach, zostaną nakreślone konkretne cele partii i tak naprawdę, oficjalnie zostanie wybrany Sekretarz Generalny Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Czesnoradu (jakby nie patrzeć, to przez ten cały czas organy partyjne były tymczasowe). Ponadto najprawdopodobniej zostanie również nakreślony statut partii.

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

Przez wiele miesięcy Rada Komisarzy Ludowych starała się jak najlepiej dla kraju, kosztem spraw partyjnych. Jednakże kiedy naród zaczął już wychodzić na prostą, to nastał już ten moment, kiedy partia może sformułować swoje oficjalne stanowiska dotyczące kraju, polityki wewnętrznej, jak i polityki zagranicznej. Pondato Partia będzie mogła w końcu uformować swój statut partyjny, przy czym KPC będzie mogła w końcu wybrać oficjalnie swojego Sekretarza Generalnego, gdyż do tej pory Sekretarz Generalny Tow. @Włodzimierz Molotin sprawował tę funkcję tymczasowo, związku z brakiem konkretnych strkuktur partyjnych oraz formalnym obraniem go na to stanowisko.

Dlatego też Towarzysz Drenin stanął przed Siedzibą Rady Komisarzy Ludowych (bo tam też była siedziba partii) i pomyślał o wszystkich dokonaniach RKL oraz KPC, a teraz nastał moment, kiedy Komunistyczna Partia Czesnoradu zostanie unormowana. Towarzysz Drenin następnie wszedł do gmachu, poszedł do pokoju, w którym ma się odbyć I Zjazd KPC i zajął swoje miejsce, oczekując na innych członków partii.

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

Dobrze Towarzyszu, to chyba wszyscy co mieli przyjść, już przybyli. W takim wypadku możemy przejść do oficjalnego otwarcia I Zjazdu Komunistycznej Partii Czesnoradu.

Wtedy rozbrzmiała na sali międzynarodówka, a wszyscy przybyli członkowie (czyli tylko dwóch) powstali:

Kiedy zakończyła się międzynarodówka, głos ponownie zabrał Towarzysz Drenin:

Dobrze Towarzyszu, a zatem pierwszym tematem jaki warto by poruszyć, to statut partii. Tutaj myślę, że trzeba go po prostu sporządzić, ale musimy oczywiście ustalić co ma się znaleźć w tym statucie. Dlatego też, chciałbym na początku zapytać się, czy może Towarzysz ma jakieś pomysły?

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Dobrze Towarzyszu, to ja zatem proponuję ten obszerny tekst biurokratyczny, jako Statut naszej Partii.

Cytat

STATUT
Komunistycznej Partii Czesnoradu

Uchwalony przez I Zjazd KPC

 

ROZDZIAŁ I
Prawa i obowiązki członków.

Art. 1.

Członkiem partii może został wyłącznie osoba, która uznaje zasady ideowe oraz statut Partii.

Art. 2.

1.       Członek partii powinien być świadom swoich obowiązków i sumiennie z nich się wywiązywać.

2.       Obowiązkiem członka partii jest:

a.       Brać czynny udział w życiu politycznym Partii i uczestniczyć w wszelkich zebraniach i działalnościach oraz dążyć do urzeczywistnienia polityki Partii,

b.       Bycie wiernym zasadom zawartych w statucie Partii oraz ideom komunistycznym i internacjonalistycznym.

c.       strzec ideowej i organizacyjnej jedności Partii,

d.       dbać o wysoki poziom moralny, być skromnym, szczerym i uczciwym wobec Partii i ludzi pracy,

e.       zwalczać wszelkie przejawy zła i nieprawości w życiu społecznym; członkom partii nie wolno zatajać złego stanu rzeczy, przymykać oko na niewłaściwe postępowanie mogące wyrządzić szkodę interesom Partii i Państwa Ludowego,

f.        przestrzegać dyscypliny partyjnej i państwowej, która obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków partii,

g.       dbanie o ścisłą więź ze społeczeństwem i wyjaśniać sens działalności Partii,

h.       rzetelnie wykonywanie swojej pracy, a własnym przykładem pobudzać innych do pracy i rozwoju Państwa Ludowego.

Art. 3.

1.       Członek partii posiada również prawa, które przysługują mu wraz z wstąpieniem do Partii.

2.       Członek partii ma prawo do:

a.       Wypowiadania się na zebraniach i wszelkich działalnościach Partii oraz w prasie, przyczyniając się w ten sposób do kształtowania polityki Partii,

b.       Krytykowania i omawiania na zebraniach partyjnych pracę lub postępowanie każdego członka, działacza partii i organów Partii,

c.       Bycia wybieranym do wszelkich władz partyjnych oraz uczestniczenia w ich wybieraniu na zasadach określonych w statucie,

d.       Zwracania się z pytaniami i oświadczeniami do organów Partii wszystkich szczebli.

 

ROZDZIAŁ II
Nabycie lub utrata członkostwa.

Art. 4.

Członkiem partii może zostać osoba, która:

1)      Wykazuje się nienaganną postawą moralną,

2)      Akceptuje statutowe zasady Partii i pragnie wnieść wkład w urzeczywistnienie polityki Partii,

3)      Nie należy do żadnej partii politycznej; wyjątkiem stanowią komunistyczne lub socjalistyczne partie polityczne,

4)      Nie złamała prawa państwowego,

5)      Wykazuje się nieprzerwalną aktywnością, tzn. przerwa od aktywności nie wyniosła więcej niż dwa miesiące.

Art. 5.

1.       Przyjęcie w poczet członków następuje na wniosek osoby zainteresowanej, po złożeniu przez nią pisemnej deklaracji członkostwa.

2.       Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków podejmuje:

a.       Sekretarz Generalny wraz z Podsekretarzem Generalnym,

b.       Zjazd.

3.       W przypadku podjęcia uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków, osoba zainteresowana może ponownie zwrócić się o przyjęcie, po upływie co najmniej 3 miesięcy.

Art. 6.

Członkostwo ustaje z chwilą:

1)      Złożenia rezygnacji z członkostwa,

2)      Śmierci członka,

3)      Trwałej utraty zdolności do czynności prawnych,

4)      Podjęcia przez Sekretarza Generalnego uchwały o wykluczeniu z Partii,

5)      Braku aktywności wynoszącego więcej niż 2 miesiące,

6)      Likwidacji Partii.

Art. 7.

Sekretarz Generalny podejmuje uchwałę, o której jest mowa w art. 6 pkt. 4, w stosunku do członka, który:

1)      Dopuszcza się rażącego naruszenia statutu,

2)      Działa na szkodę Partii,

3)      Dopuszcza się czynu powodującego utratę zaufania,

4)      Uporczywie uchyla się od wykonywania swoich statutowych obowiązków.

 

ROZDZIAŁ III
Struktura organizacyjna Partii.

Art. 8.

1.       Organizacje terenowe Partii i jej działalność jest zgodna z podziałem administracyjnym Republiki Socjalistycznej Czesnoradu.

2.       Organizacjami terenowymi Partii są:

a.       Organizacje Miejskie,

b.       Organizacje Obwodowe,

c.       Organizacje Dystryktowe.

Art. 9.

1.       Organizacje Miejskie składają się z Komitetu Miejskiego i Sekretarza Miejskiego.

2.       Sekretarz Miejski przewodniczy Komitetowi Miejskiego.

3.       Do zadań Komitetu Miejskiego należy:

a.       Wybór Sekretarza Miejskiego,

b.       Uchwalenie planu pracy i działania Sekretarza Miejskiego,

c.       Podejmowanie działań na obszarze funkcjonowania danego Komitetu, zmierzających do zwiększenia poparcia Partii oraz pobudzających do pracy i zwiększania dobrobytu w Państwie Ludowym.

4.       Do zadań Sekretarza Miejskiego należy:

a.       Nadzorowanie działań Komitetu Miejskiego,

b.       Realizacja i wdrożenie działań podjętych przez Komitet Miejski.

5.       Organizacje Miejskie podlegają organizacją Obwodowym lub samemu Sekretarzowi Generalnemu.

Art. 10.

1.       Organizacje Obwodowe składają się z Komitetu Obwodowego i II Sekretarza.

2.       II Sekretarz przewodniczy Komitetowi Obwodowemu.

3.       Do zadań Komitetu Obwodowego należy:

a.       Wybór II Sekretarz,

b.       Uchwalenie planu pracy i działania II Sekretarz,

c.       Podejmowanie działań na obszarze funkcjonowania danego Komitetu, zmierzających do zwiększenia poparcia Partii oraz pobudzających do pracy i zwiększania dobrobytu w Państwie Ludowym.

4.       Do zadań II Sekretarza należy:

a.       Nadzorowanie działań Komitetu Obwodowego,

b.       Realizacja i wdrożenie działań podjętych przez Komitet Obwodowy.

5.       Organizacje Obwodowe podlegają organizacją Dystryktowym lub samemu Sekretarzowi Generalnemu.

Art. 11.

1.       Organizacje Dystryktowe składają się z Komitetu Dystryktowego i I Sekretarza.

2.       I Sekretarz przewodniczy Komitetowi Dystryktowemu.

3.       Do zadań Komitetu Dystryktowego należy:

a.       Wybór II Sekretarz,

b.       Uchwalenie planu pracy i działania I Sekretarz,

c.       Podejmowanie działań na obszarze funkcjonowania danego Komitetu, zmierzających do zwiększenia poparcia Partii oraz pobudzających do pracy i zwiększania dobrobytu w Państwie Ludowym.

4.       Do zadań I Sekretarza należy:

a.       Nadzorowanie działań Komitetu Dystryktowego,

b.       Realizacja i wdrożenie działań podjętych przez Komitet Dystryktowy.

5.       Organizacje Dystryktowe podlegają Komitetowi Centralnemu lub samemu Sekretarzowi Generalnemu.

 

ROZDZIAŁ IV
Centralne organy Partii.

Art. 12.

1.       Najwyższą władzą Partii jest Zjazd.

2.       Do wyłącznych kompetencji Zjazdu należy:

a.       Ustalanie programu oraz planu działania Partii,

b.       Dokonywanie zmian w statucie,

c.       Dokonywanie wyborów do Komitetu Centralnego oraz Sekretarza Generalnego.

3.       Decyzje na Zjazdach podejmowane są w sposób demokratyczny i prowadzone w głosowaniu tajnym.

Art. 13.

1.       Zjazd Partyjny zwoływany jest przez Komitet Centralny, za zgodą Sekretarza Generalnego.

2.       W czasie zorganizowania Zjazdu, Komitet Centralny ustala czas i miejsce Zjazdu Partii.

3.       Zjazd Partii zostaje ogłoszony przez Komitet Centralny nie później niż 14 dni przed otwarciem Zjazdu.

4.       Komitet Centralny ustala liczbę delegatów, przypadająca na Miasto, w porozumieniu z Sekretarzem Generalnym.

Art. 14.

1.       W okresie między zjazdami, najwyższą funkcję pełni Komitet Centralny.

2.       Na czele Komitetu Centralnego przewodniczy Sekretarz Generalny.

3.       Do zadań Komitetu Centralnego, w porozumieniu z Sekretarzem Generalnym, należy:

a.       Reprezentowanie Partii na zewnątrz,

b.       Powoływanie i kierowanie instytucjami partyjnymi,

c.       Rozporządzanie kadrami Partii,

d.       Zarządzanie majątkiem i funduszami Partii,

e.       Nadawanie kierunku Partii,

f.        Kontrolowanie członków partii zajmujących kierownicze stanowiska o znaczeniu ogólnokrajowym, z wyłączeniem głowy państwa i zastępcy.

4.       Sekretarz Generalny nadzoruje działania Komitetu Centralnego.

5.       Zastępcą Sekretarza Generalnego jest Podsekretarz Generalny.

 

ROZDZIAŁ V
Symbole Partii.

Art. 15.

1.       Godłem Partii jest znak złotego młota z pół kołem zębatym.

2.       Logiem Partii jest złoty młot z pół kołem zębatym, na tle czerwonej gwiazdy, pod którą znajduje się napis „Komunistyczna Partia Czesnoradu”.

3.       Logo Partii znajduje się w załączniku nr. 1.

4.       Sztandarem Partii jest prostokąt w kolorze jednolicie czerwonym, o wymiarach 5:8.

5.       Skrót nazwy Partii brzmi: „KPC”.

6.       Hymnem Partii jest „Międzynarodówka”.

 

ROZDZIAŁ VI
Przypisy końcowe.

Art. 16.

1.       Do dokonania zmian w statucie, w tym zmiany nazwy Partii, uprawniony jest jedynie Zjazd.

2.       Zjazd dokonuje zmian w Statucie zwykłą większością głosów oraz po zatwierdzeniu zmian przez Sekretarza Generalnego.

Art. 17.

Zjazd może podjąć uchwałę o likwidacji Partii lub połączeniu jej z innymi partiami, zwykłą większością głosów obecnych delegatów oraz po zatwierdzeniu przez Sekretarza Generalnego i Podsekretarza Generalnego.

Gdyby Towarzysz chciał jednak w formacie pdf, to tutaj jest.

Proszę w razie czego zgłosić wady lub jakieś niedociągnięcia, to poprawimy. Natomiast ja już na wstępie chciałbym zaznaczyć organizacje miejskie. Może i trochę zachaczymy o podział administracyjny Czesnoradu, ale to najwyższa pora raczej. Mianowicie jak my chcemy nazwać te nasze "gminy"? Chcemy je wszystkie nazywać Miastami (nawet jak są wsiami), czy raczej inaczej, czyli przykładowo Wspólnoty, czy coś w tym stylu?

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Ale to przydałoby się. Bo ja raczej proponowałbym jednak zmianę nazwy z miast, na coś innego, tylko co?

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

Ale niech Towarzysz może jeszcze zastanowi się i zaproponuje. Bo to jest dość ważne. Ja bym może proponował utworzyć wspólnoty, ale może jednak coś lepszego się ustali.

A tak poza tym, to na ten moment jak Towarzysz ocenia statut? Jakieś poprawki może?

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

5 godzin temu, Włodzimierz Molotin napisał:

Jak na razie nie mam zastrzeżeń. A nazwę można by lepszą wymyśleć.

To dobrze. Natomiast co do nazwy, to w takim razie co przyjmujemy. Tak jak wspomniałem, Towarzysz również może coś zaproponować.

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

Ja wszystkiego nie jestem też w stanie wymyślać, więc może Towarzysz zaproponować też coś.

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

Może być. Nie mam pojęcia, jaka jest etymologia tego, więc jeśli chce Towarzysz, to może wyjaśnić. Jednakże przynajmniej coś oryginalnego jest, więc w takim wypadku zmodyfikuję Statut o nową jednostkę podziału administracyjnego i będziemy mogli przyjmować statut.

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

Dobrze, to zatem to tak się prezentuje:

Cytat

STATUT
Komunistycznej Partii Czesnoradu

Uchwalony przez I Zjazd KPC

 

ROZDZIAŁ I
Prawa i obowiązki członków.

Art. 1.

Członkiem partii może został wyłącznie osoba, która uznaje zasady ideowe oraz statut Partii.

Art. 2.

1.       Członek partii powinien być świadom swoich obowiązków i sumiennie z nich się wywiązywać.

2.       Obowiązkiem członka partii jest:

a.       Brać czynny udział w życiu politycznym Partii i uczestniczyć w wszelkich zebraniach i działalnościach oraz dążyć do urzeczywistnienia polityki Partii,

b.       Bycie wiernym zasadom zawartych w statucie Partii oraz ideom komunistycznym i internacjonalistycznym.

c.       strzec ideowej i organizacyjnej jedności Partii,

d.       dbać o wysoki poziom moralny, być skromnym, szczerym i uczciwym wobec Partii i ludzi pracy,

e.       zwalczać wszelkie przejawy zła i nieprawości w życiu społecznym; członkom partii nie wolno zatajać złego stanu rzeczy, przymykać oko na niewłaściwe postępowanie mogące wyrządzić szkodę interesom Partii i Państwa Ludowego,

f.        przestrzegać dyscypliny partyjnej i państwowej, która obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków partii,

g.       dbanie o ścisłą więź ze społeczeństwem i wyjaśniać sens działalności Partii,

h.       rzetelnie wykonywanie swojej pracy, a własnym przykładem pobudzać innych do pracy i rozwoju Państwa Ludowego.

Art. 3.

1.       Członek partii posiada również prawa, które przysługują mu wraz z wstąpieniem do Partii.

2.       Członek partii ma prawo do:

a.       Wypowiadania się na zebraniach i wszelkich działalnościach Partii oraz w prasie, przyczyniając się w ten sposób do kształtowania polityki Partii,

b.       Krytykowania i omawiania na zebraniach partyjnych pracę lub postępowanie każdego członka, działacza partii i organów Partii,

c.       Bycia wybieranym do wszelkich władz partyjnych oraz uczestniczenia w ich wybieraniu na zasadach określonych w statucie,

d.       Zwracania się z pytaniami i oświadczeniami do organów Partii wszystkich szczebli.

 

ROZDZIAŁ II
Nabycie lub utrata członkostwa.

Art. 4.

Członkiem partii może zostać osoba, która:

1)      Wykazuje się nienaganną postawą moralną,

2)      Akceptuje statutowe zasady Partii i pragnie wnieść wkład w urzeczywistnienie polityki Partii,

3)      Nie należy do żadnej partii politycznej; wyjątkiem stanowią komunistyczne lub socjalistyczne partie polityczne,

4)      Nie złamała prawa państwowego,

5)      Wykazuje się nieprzerwalną aktywnością, tzn. przerwa od aktywności nie wyniosła więcej niż dwa miesiące.

Art. 5.

1.       Przyjęcie w poczet członków następuje na wniosek osoby zainteresowanej, po złożeniu przez nią pisemnej deklaracji członkostwa.

2.       Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków podejmuje:

a.       Sekretarz Generalny wraz z Podsekretarzem Generalnym,

b.       Zjazd.

3.       W przypadku podjęcia uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków, osoba zainteresowana może ponownie zwrócić się o przyjęcie, po upływie co najmniej 3 miesięcy.

Art. 6.

Członkostwo ustaje z chwilą:

1)      Złożenia rezygnacji z członkostwa,

2)      Śmierci członka,

3)      Trwałej utraty zdolności do czynności prawnych,

4)      Podjęcia przez Sekretarza Generalnego uchwały o wykluczeniu z Partii,

5)      Braku aktywności wynoszącego więcej niż 2 miesiące,

6)      Likwidacji Partii.

Art. 7.

Sekretarz Generalny podejmuje uchwałę, o której jest mowa w art. 6 pkt. 4, w stosunku do członka, który:

1)      Dopuszcza się rażącego naruszenia statutu,

2)      Działa na szkodę Partii,

3)      Dopuszcza się czynu powodującego utratę zaufania,

4)      Uporczywie uchyla się od wykonywania swoich statutowych obowiązków.

 

ROZDZIAŁ III
Struktura organizacyjna Partii.

Art. 8.

1.       Organizacje terenowe Partii i jej działalność jest zgodna z podziałem administracyjnym Republiki Socjalistycznej Czesnoradu.

2.       Organizacjami terenowymi Partii są:

a.       Organizacje Okrudowe,

b.       Organizacje Obwodowe,

c.       Organizacje Dystryktowe.

Art. 9.

1.       Organizacje Okrudowe składają się z Komitetu Okrudowego i I Sekretarza Okrudowego .

2.       I Sekretarz Okrudowy przewodniczy Komitetowi Okrudowemu.

3.       Do zadań Komitetu Okrudowego należy:

a.       Wybór I Sekretarza Okrudowego,

b.       Uchwalenie planu pracy i działania I Sekretarza Okrudowego,

c.       Podejmowanie działań na obszarze funkcjonowania danego Komitetu, zmierzających do zwiększenia poparcia Partii oraz pobudzających do pracy i zwiększania dobrobytu w Państwie Ludowym.

4.       Do zadań I Sekretarza Okrudowego należy:

a.       Nadzorowanie działań Komitetu Okrudowego,

b.       Realizacja i wdrożenie działań podjętych przez Komitet Okrudowy.

5.       Organizacje Okrudowe podlegają organizacją Obwodowym lub samemu Sekretarzowi Generalnemu.

Art. 10.

1.       Organizacje Obwodowe składają się z Komitetu Obwodowego i I Sekretarza Obwodowego.

2.       I Sekretarz Obwodowy przewodniczy Komitetowi Obwodowemu.

3.       Do zadań Komitetu Obwodowego należy:

a.       Wybór I Sekretarz Obwodowego,

b.       Uchwalenie planu pracy i działania I Sekretarz Obwodowego,

c.       Podejmowanie działań na obszarze funkcjonowania danego Komitetu, zmierzających do zwiększenia poparcia Partii oraz pobudzających do pracy i zwiększania dobrobytu w Państwie Ludowym.

4.       Do zadań I Sekretarza Obwodowego należy:

a.       Nadzorowanie działań Komitetu Obwodowego,

b.       Realizacja i wdrożenie działań podjętych przez Komitet Obwodowy.

5.       Organizacje Obwodowe podlegają organizacją Dystryktowym lub samemu Sekretarzowi Generalnemu.

Art. 11.

1.       Organizacje Dystryktowe składają się z Komitetu Dystryktowego i I Sekretarza Dystryktowego.

2.       I Sekretarz Dystryktowy przewodniczy Komitetowi Dystryktowemu.

3.       Do zadań Komitetu Dystryktowego należy:

a.       Wybór I Sekretarza Dystryktowego,

b.       Uchwalenie planu pracy i działania I Sekretarza Dystryktowego,

c.       Podejmowanie działań na obszarze funkcjonowania danego Komitetu, zmierzających do zwiększenia poparcia Partii oraz pobudzających do pracy i zwiększania dobrobytu w Państwie Ludowym.

4.       Do zadań I Sekretarza Dystryktowego należy:

a.       Nadzorowanie działań Komitetu Dystryktowego,

b.       Realizacja i wdrożenie działań podjętych przez Komitet Dystryktowy.

5.       Organizacje Dystryktowe podlegają Komitetowi Centralnemu lub samemu Sekretarzowi Generalnemu.

 

ROZDZIAŁ IV
Centralne organy Partii.

Art. 12.

1.       Najwyższą władzą Partii jest Zjazd.

2.       Do wyłącznych kompetencji Zjazdu należy:

a.       Ustalanie programu oraz planu działania Partii,

b.       Dokonywanie zmian w statucie,

c.       Dokonywanie wyborów do Komitetu Centralnego oraz Sekretarza Generalnego.

3.       Decyzje na Zjazdach podejmowane są w sposób demokratyczny i prowadzone w głosowaniu tajnym.

Art. 13.

1.       Zjazd Partyjny zwoływany jest przez Komitet Centralny, za zgodą Sekretarza Generalnego.

2.       W czasie zorganizowania Zjazdu, Komitet Centralny ustala czas i miejsce Zjazdu Partii.

3.       Zjazd Partii zostaje ogłoszony przez Komitet Centralny nie później niż 14 dni przed otwarciem Zjazdu.

4.       Komitet Centralny ustala liczbę delegatów, przypadająca na Miasto, w porozumieniu z Sekretarzem Generalnym.

Art. 14.

1.       W okresie między zjazdami, najwyższą funkcję pełni Komitet Centralny.

2.       Na czele Komitetu Centralnego przewodniczy Sekretarz Generalny.

3.       Do zadań Komitetu Centralnego, w porozumieniu z Sekretarzem Generalnym, należy:

a.       Reprezentowanie Partii na zewnątrz,

b.       Powoływanie i kierowanie instytucjami partyjnymi,

c.       Rozporządzanie kadrami Partii,

d.       Zarządzanie majątkiem i funduszami Partii,

e.       Nadawanie kierunku Partii,

f.        Kontrolowanie członków partii zajmujących kierownicze stanowiska o znaczeniu ogólnokrajowym, z wyłączeniem głowy państwa i zastępcy.

4.       Sekretarz Generalny nadzoruje działania Komitetu Centralnego.

5.       Zastępcą Sekretarza Generalnego jest Podsekretarz Generalny.

 

ROZDZIAŁ V
Symbole Partii.

Art. 15.

1.       Godłem Partii jest znak złotego młota z pół kołem zębatym.

2.       Logiem Partii jest złoty młot z pół kołem zębatym, na tle czerwonej gwiazdy, pod którą znajduje się napis „Komunistyczna Partia Czesnoradu”.

3.       Logo Partii znajduje się w załączniku nr. 1.

4.       Sztandarem Partii jest prostokąt w kolorze jednolicie czerwonym, o wymiarach 5:8.

5.       Skrót nazwy Partii brzmi: „KPC”.

6.       Hymnem Partii jest „Międzynarodówka”.

 

ROZDZIAŁ VI
Przypisy końcowe.

Art. 16.

1.       Do dokonania zmian w statucie, w tym zmiany nazwy Partii, uprawniony jest jedynie Zjazd.

2.       Zjazd dokonuje zmian w Statucie zwykłą większością głosów oraz po zatwierdzeniu zmian przez Sekretarza Generalnego.

Art. 17.

Zjazd może podjąć uchwałę o likwidacji Partii lub połączeniu jej z innymi partiami, zwykłą większością głosów obecnych delegatów oraz po zatwierdzeniu przez Sekretarza Generalnego i Podsekretarza Generalnego.

Dobrze, to chyba teraz już będzie się zgadzać i może Towarzysz najwyżej zaakceptować taki statut.

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

To świetnie, skoro możemy przyjąć statut oficjalnie, to teraz wytyczmy tylko program partii. To teraz Towarzysz może od siebie zaproponować nasz program, nad którym byśmy podebatowali.

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

Hm... No teoretycznie można zaliczyć to jako jeden z punktów programu naszej partii, ale myślę że jest słabo wykonalny. Zwłaszcza, że wtedy możemy być postrzegani jako naród imperialistyczny, a w końcu chcemy z imperializmem walczyć (przynajmniej tak mi się wydaje).

Jednakże wie Towarzysz. Program Partii musi mówić o każdym aspekcie polityki. Czy to w zakresie polityki gospodarczej, czy społecznej, czy też wewnętrznej. Również przydałoby się co nieco powiedzieć o szkołach, opiece medycznej itd. Więc Towarzysz wiele może zaproponować. Ja już z kolei napisałem statut, więc wie Towarzysz.

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share