Jump to content
 • Witaj w Artykułach! W tej sekcji dodasz i przeczytasz artykuły publikowane przez użytkowników zarejestrowanych na forum. Jeśli chcesz dodać kategorię, np. swojej gazety - udaj się z prośbą do wątku Wniósk i Prośbów w dziale Państwowych Służb Informatycznych!

 • Muratican People's Union


  1 article in this category

  1. Muratyka - kraina szczęścia. Program polityczny Muratyckiej Unii Ludowej

   Muratycka Unia Ludowa
    
   „Muratyka – kraina szczęścia“
    
   Program polityczny
   Wybory do Sejmu Muratyckiego II kadencji (grudzień 2021)
    
    
   Wstęp
   Oto na naszych oczach wykuwa się kształt muratyckiego państwa. 27 września bieżącego roku ogłoszona została obecnie obowiązująca Konstytucja – tym samym Muratyka stała się republiką. Jednak to jeszcze nie koniec procesu formowania muratyckiego państwa. To właśnie pierwsze kadencje Prezydenta, pierwsze kadencje Sejmu i innych organów władzy publicznej – to one zadecydują o tym, w jakiej Muratyce żyć będziemy i jaki system społeczno-polityczno-ekonomiczny będzie w niej obowiązywać.
   Dlatego, my, obywatele Muratyki, nie możemy stać bezczynnie. To od nas zależy los państwa. To my musimy zakasać rękawy i zabrać się do ciężkiej, ale potrzebnej naszemu państwu organicznej pracy. Jednocześnie, nasze środowisko polityczne – działacze Muratyckiej Unii Ludowej – uważamy, że koniecznym jest stworzyć przeciwwagę dla obecnych, najczęściej konserwatywnych, programów politycznych. Potrzebna jest alternatywa. Oto więc ogłaszamy niniejszy Program, który zbudowany został na wartościach liberalnych, postępowych
   i demokratycznych.
   Wiemy, że program nasz nie będzie programem popieranym przez całe społeczeństwo muratyckie. Nie oto nam chodzi. Chodzi nam oto, aby stworzyć nową przestrzeń do debaty publicznej, a w konsekwencji do ogólnonarodowego kompromisu. Dzięki niemu, jak wierzymy
   w Unii, uda nam się uczynić Muratykę miejscem przyjaznym. Miejscem, w którym panuje demokratyczne państwo prawa, które urzeczywistnia zasady sprawiedliwości, równości i wolności. Miejscem, które pozwala żyć innym ludziom, tak jak tego chcą i wspomaga ich w poszukiwaniu szczęścia oraz swojego miejsca w Mikroświecie.
    
   I. [Demokracja fundamentem IV Republiki]
   My, członkowie Muratyckiej Unii Ludowej, wierzymy, iż aby Muratyka była miejscem ludzi szczęśliwych musi przede wszystkim umożliwiać wysłuchiwanie ich potrzeb. Dlatego IV Republika musi być państwem demokratycznym nie tylko z nazwy, lecz zasady demokratyczne muszą być przestrzegane każdego dnia jej istnienia. Nie może być żadnych wyjątków – jeśli chociaż na chwilę nie będziemy przykładać wagi do tych wartości, to wtedy Muratyka znów upadnie i znajdzie się na krawędzi chaosu. Sprzeciwiamy się więc falandyzacji prawa, naginaniu jego przepisów, czy też wydawanie aktów prawnych w imię zasady „nullum crimen sine lege“. Nie o takie lege artis walczymy. Owszem, zbytni biurokratyzm może być szkodliwy. Lecz biurokratyzmem nie jest przestrzeganie fundamentalnych zasad ładu prawnego. Przestrzeganie ich jest racją bytu państwa demokratycznego.
   Dlatego też, Muratycka Unia Ludowa twierdzi, iż nie należy spocząć na laurach w kwestii budowy muratyckiego systemu prawnego i politycznego, a jeszcze więcej pracy w nią włożyć. Unia głosi, że potrzebne jest ciągłe ulepszanie i uszczegółowianie przepisów obecnie obowiązującej Konstytucji. Unia liczy w tej kwestii na ogólnoparlamentarny konsensus – wierzymy, że inicjatywę tą poprą wszystkie inne siły polityczne, niezależnie od dzielących nas różnic. A w kwestii dokończenia dzieła budowy Konstytucji zostało nam jeszcze wiele do zrobienia. Ustawa zasadnicza pełna jest braków, czego dobrym przykładem jest brak zasady incompatibilas, brak faktycznych przepisów o możliwości samorozwiązania Sejmu, czy też brak zdefiniowania zakresu wydawania ukazów przez Prezydenta Republiki.
   Unia postuluje również opracowanie i uchwalenie odpowiedniej ustawy regulującej ordynację wyborczą do Sejmu Muratyckiego oraz na urząd Prezydenta Republiki. W chwili obecnej w krajowym porządku prawnym brak jest odpowiednich w tej kwestii regulacji, a wszelkie działania w tej materii opierają się na „dobrym słowie“ i „zwyczaju“. Prawdziwa demokracja nie może sobie na to pozwolić.
   Postulujemy także stworzenie mechanizmu ochrony praw obywatelskich oraz kontroli konstytucyjnej. Najlepszym krokiem w tej kwestii będzie nadanie odpowiednich kompetencji w tej kwestii Sądowi Muratyckiemu. Według Unii dobrym pomysłem jest również utworzenie w przyszłości – jeśli rzecz jasna pozwalać będzie na to sytuacja demograficzna – utworzenie urzędu ombudsmana, czyli rzecznika praw obywatelskich. Byłby on wybierany przez Sejm Muratycki na kilkumiesięczną kadencję z możliwością reelekcji, a odpowiedzialny byłby tylko i wyłącznie przed Sejmem.
   Ogólną koncepcją Unii jest to, iż Sejm powinien być organem mającym realny wpływ na politykę państwa. Sejm nie może być zakładnikiem Prezydenta – jednocześnie Prezydent nie może być tylko „strażnikiem żyrandola“. Władza ustawodawcza i wykonawcza muszą ze sobą współpracować jak równorzędni partnerzy. W taki tylko sposób stworzymy dobre państwo,
   które spełnia potrzeby jego obywateli.
    
   II. [Krążenie elit rządzących motorem koniecznym dla rozwoju]
   Muratycka Unia Ludowa twierdzi, że koniecznym warunkiem dalszego rozwoju IV Republiki jest konieczność tzw. krążenia elit. Aby organizm społeczny, którym jest państwo, mógł się ulepszać, stawać się wydajniejszym i coraz bardziej konkurencyjnym dla innych organizmów (innych państw), musi co jakiś czas zmieniać elity rządzące, które to zarządzają tym organizmem.
   Unia nie próbuje w ten sposób osądzać od czci i wiary obecną klasę polityczną. Niewątpliwie osoby ją tworzące wielce zasłużyły się dla państwa muratyckiego. Jednak nie możemy wiecznie trwać w tych samych schematach. Czas na zmianę. I tą zmianę Unia przyniesie
   – sama lub wraz z innymi siłami dobrej woli.
    
   III. [Regulacja stosunków cywilnych, w tym małżeństw i stosunków majątkowych]
   Uważamy, że troska władz o dobrostan społeczeństwa jest najważniejszym zadaniem państwa. Wynika to z tego, albowiem jak twierdzimy, gdy mamy do czynienia z „chorującym“ społeczeństwem, to wtedy również i państwo jest „chorujące“. Dlatego musimy przykładać do spraw tych jak największą wagę. Gdy nie ma obywateli, to nie ma Muratyki.
   Muratycka Unia Ludowa proponuje wprowadzenie w życie Kodeksu cywilnego, który będzie regulował stosunki między obywatelami. Uważamy, że regulacja ta może dosyć skutecznie zapobiec niepotrzebnym konfliktom w przyszłości pomiędzy obywatelami. Oprócz tego nadana w ten sposób zostanie Sądowi Muratyckiemu odpowiednia podstawa prawna do rozstrzygania ewentualnych sporów cywilnoprawnych.
   W ramach prawa cywilnego naszym zdaniem powinna zostać uregulowana kwestia małżeństw. Unia Ludowa stoi na stanowisku, iż małżeństwo powinno być każdym związkiem pomiędzy dwoma mikronautami – niezależnie od płci. Wierzymy w równość, dlatego równość ta powinna być urzeczywistniona. Równocześnie chcemy uregulować wszelkie kwestie majątkowe pomiędzy małżonkami. Co jeśli jeden z małżonków umrze? Oto właśnie pytanie chcemy rozstrzygnąć.
    
   IV. [Gospodarka przyjazna ludziom]
   Unia uważa, że najlepszym systemem gospodarczym jest gospodarka wolnorynkowa. Jak dotychczas pokazała historia, jest to jedyny system zapewniający skuteczną alokację dóbr i zasobów. Kapitalizm jest systemem jedynym w historii, który zapewnił dobrobyt tak dużej ilości ludzi. Jednak sprzeciwiamy się „dzikiemu kapitalizmowi“. Brak wszelkiej regulacji jest de facto przyzwoleniem na wyzysk pomiędzy posiadaczami i pracownikami. Dlatego z naszej socjalliberalnej filozofii gospodarczej wypływa konieczność ustanowienia odpowiednich regulacji.
   Przede wszystkim, muszą istnieć odpowiednie regulacje dotyczące prawa przedsiębiorstw. Powinny być one proste i przejrzyste — firmę powinno się móc założyć w systemie „jednego okienka“. Jeden formularz i przedsiębiorca powinien móc zabierać się do pracy.
   Muratycka Unia Ludowa jest za wprowadzeniem opodatkowania obywateli. Dochody uzyskane z podatków powinny być przeznaczane na inwestycje państwowe oraz na świadczenia dla mieszkańców i obywateli ich potrzebujących (np. na tzw. jednorazowe świadczenia „na start“). Wyznajemy następującą zasadę – noblesse oblige – szlachectwo zobowiązuje. Osoby bogate więc mają większe obowiązki wobec społeczeństwa niż obywatele biedniejsi.
   Jednocześnie Unia opiera się zbyt wysokiemu opodatkowaniu. Formą za jaką się opieramy jest podatek od zgromadzonego majątku, który będzie pobierany co kilka miesięcy (nie częściej jednak niż raz na kwartał) w wysokości kilku procent. Oprócz tego jesteśmy za wprowadzeniem drobnych opłat skarbowych, np. w przypadku składania pozwów cywilnych czy też w przypadku składania wniosków urzędowych (np. o zmianę danych osobowych).
   W kwestii świadczeń Unia będzie się sprzeciwiać tzw. rozdawnictwu. Świadczenia powinny być w odpowiedniej wysokości i najlepiej jednorazowe. Państwo powinno być jak troskliwy ojciec, który wspomaga swe dzieci w dorastaniu, który daje wędkę, a nie rybę. Unia dlatego też sprzeciwia się wprowadzeniu wszelkiego wynagrodzenia za pełnienie funkcji państwowych w tym także tych najwyższych, takich jak urząd Prezydenta, Wielkiego Marszałka Sejmu, czy posła na Sejm.
    
   Zakończenie
   Wiele pracy przed nami, lecz wierzymy, że uda nam się uczynić Muratykę miejscem szczęśliwym. Musi nam się to udać. Nie mamy w tej walce nic do stracenia.
   Jeśli popierasz program naszej partii, to przystąp do Muratyckiej Unii Ludowej – ugrupowania zwykłych Muratykan.
    
   Przewodniczący Muratyckiej Unii Ludowej
   Mateusz Żmigrodzki von Hohenburg

   2 comments
   306 views